Sunday, April 14, 2024
28.8 C
Port-Vila
Sunday, April 14, 2024
More

  Mangaliliu i putum sam pipol long kwarentin

  Mangaliliu long Not West Efate i kivim tri dei long ol famili blong fes COVID kes i kwarentin.

  Long wik ia, Minista blong Health, Bruno Leingkone i anaonsem se Mangaliliu i wan hotspot long Shefa.

  Jif blong Mangaliliu, Jif Mormor i konfemem se fes kes ia i stap isolate long Port Vila.

  Jif Mormor i talem se naoia oli wok wetem COVID tasfos blong talem long ol famili we oli kat klos kondak wetem fes kes blong stap kwaet.

  “Mifala i ko talem aot long famili se bae oli stap kwaet long haos blong tri dei,” Jif Mormor i talem.

  “Sapos afta long tri dei, oli tes positive bae oli mas stap sam moa dei bakegen. Mbe sapos oli nurse i jek mo oli negative mbe bae mifala i stap leko olgeta.”

  “Mifala i stap ia mifala i no save se COVID kes bae i kasem komuniti blong yumi long Mangaliliu mbe mifala i jes sek taem Minista Leingkone i anaonsem se hemi stap long hot spot,” Jif Mormor i talem.

  “So mifala i traem luk araon blong kasem se hu long komuniti nao i kasem sik. Mo mifala i kondaktem nes blong mifala long Lelepa,we i lukaotem mifala mo olgeta long Lelepa mo Moso mo hemi kolem ol boss blem, afta oli konfemem se yes i tru i kat wan komuniti kes long Mangaliliu.”

  Shefa Public Health Manager, Obed Manwo i talem se hemi impoten blong ko tekem COVID tes kwiktaem.

  “I kat plante pipol oli misandastanem, taem Ministry blong Health i talem se self-isolate i no minim se sapos u filim ol saen blong COVID(Hed, bak mo hand joint i soa, feva, nose i ron, kof mo feva), no yu mas ko tekem tes blong faenem se yu kat sik mo hemia nao yu save disaed blong stap kwaet haos o kam long ol isolation senta blong yumi,” Mr Manwo i talem.

  “Plante oli kat ol saen blong sik ia mbe oli no kam blong tes i mekem se i afektem plante pipol from i spread.”

  Jif Mormor i kol long ol yangfala blong Not West Efate blong rispektem ol rul blong COVID.

  Hemia blong protektem Havanah Harbour.

  “Toktok blong Leit Father Walter Lini i talem se rispek hemi honoroble,” Jif Mormor i talem.

  “So i gud blong ol man i kat rispek mo lisen from yumi stap long lokdaon pipol i trae had blong tekem mani blong fidim famili blong hem.

  “Taem yumi obey bae yumi save help blong daonem spread blong sik mo protektem Efate blong yumi. Mi askem ol jif blong Not West Efate blong toktok mo komunikeit plante wetem ol pipol blong olgeta long taem naoia.”

   

  Letest

  Sport

  More article

  • https://radio.vbtc.vu/radiovanuatu
  • Radio Vanuatu
  • Ol Radio Stesen
  • https://radio.vbtc.vu/paradisefm
  • Paradise FM
  • Ol Radio Stesen
  • https://radio.vbtc.vu/femmefm
  • Femme Pawa
  • Ol Radio Stesen