Thursday, June 13, 2024
25.8 C
Port-Vila
Thursday, June 13, 2024
More

  Lukluk bak long goal-2030 plan

  Mesej blong wok tugeta blong ajivim ol polisi blong national plan blong 2030 i kamaot long Independens dei.

  Lida blong Kavman, Prime Minista, Bob Loughman i remaindem pipol abaot plan ia long ofisel toktok blong hem.

  Theme blong yia ia, resetem Vanuatu , Prime Minista Loughman i talemaot ol key eria blong fokas long hem olsem rod, health, employment, wota, education, bildim Human risos mo plante eria.

  Semtaem hemi talem se COVID-19  mo Saeklon Harold long 2020 i mekem ekonomic i dikris long -5%.

  “Hemia hemi bigfala dikris long economic growth bitim ol nara yia we i pas,” Prime Minista Loughman i talem.

  “So folem health mo economic crisis we plante kaontri long wol i ko tru long hem inkludum yumi long Vanuatu long las tri yia hemi kriatem nid blong resetem Vanuatu naoia i ko long fuija. Resetem Vanuatu hemi minim se yumi prioritizem bak gud ol developmen goal we i stap insaed long National Sastainable Development Plan. Yumi mas bildim bak kaontri blong yumi blong ajivim wan stable, sastainable mo properous Vanuatu we hemi mo strong mo resilient.”

  Long toktok blong hem tu, Praem Minista Loughman i talem se pipol i mas save gud God mo promotem Kalja.

  “Long motto blong yumi long God yumi stanap, yumi enkarejem ol lida blong ol jej mo komuniti blong wok tugeta blong apholdem christian principal olsem respek, obedience, love mo pray from kaontri blong yumi,” Prime Minista Loughman i talem.

  “Yumi wantem wok tugeta oltaem long spiriti blong unity blong leftemap kaontri blong yumi. I gud blong yumi tijim ol pikinini blong yumi long ol moral value mo save God mo kalja blong olgeta.”

  National Development plan blong 2030 hemi blong 15 yia be i kat eight yia nomo i stap blong wok long hem.

  Plan ia i kat Society, Environment mo Economic pila.

   

   

   

  Letest

  Sport

  More article

  • https://radio.vbtc.vu/radiovanuatu
  • Radio Vanuatu
  • Ol Radio Stesen
  • https://radio.vbtc.vu/paradisefm
  • Paradise FM
  • Ol Radio Stesen
  • https://radio.vbtc.vu/femmefm
  • Femme Pawa
  • Ol Radio Stesen