Sunday, April 14, 2024
24.8 C
Port-Vila
Sunday, April 14, 2024
More

  Luganville wota problem

  Luganville taon long Santo i nokat wota long las faev dei.

  Situesen i kam wan big konsen long ol bisnis haos we oli operet long noten taon mo oli dimandem kavman blong stretem problem ia kwiktaem.

  Wan longtaem bisnisman long Luganville, David Lam i talem se i nidim fix.

  “Faev dei i nokat wota long Santo from yumi nidim wota blong flashem toilet ia,” Mr Lam i talem.

  “Espeseli long ol hotel, i nokat shawa from wota i nogat. Bae oli swim olsem wanem sapos i kat ol turis? Hao nao bae yu tokbak se oli promotem Santo we i nokat wota. Naoia evri wik Luganville town wota i wokem kat witaot woning; pawa i kat long 6o’klok long naet kasem 10 ale i kambak bakegen. Hao nao bae yumi kuk tu.

  Makatni Aka, Maneja long Dipatmen blong Wota Risos long Santo, i talem se oli faenem pat blong paep we i brok mo long wiken ia bae oli fixim.

  “Mi stap konfem se yes i bin kat sam damej long mein pipe long town we i saplae i kam long tank,” Mr Aka i talem.

  “Ating isu i reis, mifala i nokat ol fitting we stap long stok mo ol saplae long Luganville. Mifala i wok wetem olgeta long Vila blong oli givim sam fiting. Mo tu dei i pas mifala i stil wet blong mekem sam ripea wok.”

   

   

  Letest

  Sport

  More article

  • https://radio.vbtc.vu/radiovanuatu
  • Radio Vanuatu
  • Ol Radio Stesen
  • https://radio.vbtc.vu/paradisefm
  • Paradise FM
  • Ol Radio Stesen
  • https://radio.vbtc.vu/femmefm
  • Femme Pawa
  • Ol Radio Stesen