Sunday, April 14, 2024
24.8 C
Port-Vila
Sunday, April 14, 2024
More

  Luganville maket oli stat salem kakae blo 2-dei nomo

  Folem wan trial we Luganville Munisipol kaonsel i mekem, bae ol mama long mein maket oli kat 2 dei blong salem ol kakae blong olgeta bifo oli kobak long aos.

  Jens blong dei blong sale ia hemi jes stat long manis ia nomo.

  Long Januari las yia, Munisipol kaonsel i mekem wan trial blong 1-dei sale blong finem aot stret hamas taem nao wan mama i save salem aot everi prodak o kakae blong hem.

  Long manis blong Febuari, i kat jenjs long dei blong sale we hemi gobak olsem fastaem we hemi 2-dei sale.

  Wan mama stap pem kakae long maket. Foto: VBTC

  Maneja blong maket aos, Mrs Catherine Leo hemi talem se wetem fulap jalenjs we ol mama i stap fesem blong salem samting long wan dei nomo, i had tumas mo i mekem se oli mas gobak long 2-dei sale.

  “Long Februari namba 1 mifala kambak long normal program, i kambak long 2 deis market bakeken, ol vendors oli kambak oli silip long maket bakeken,” hemi talem.

  “Folem situation blong yumi long Ole Rias olsem Bigbay wetem West, oli save kam stap long maket blong 2 dei, kasem prodak blong olgeta i finis mo oli save gobak.”

  Tufala dei blong sale ia hemi aplae nomo long ol market venda we transport akses hemi gud.

  Wan mama long maket i talem se jenjs blong dei ia bambae i save helpem olgeta blong winim sam vatu.

  Be ol mama we stap long we olsem Westcoast, Northwest mo Bigbay, sapos prodak o kakae hemi no sale everiwan, oli kat wan nara 3 dei bakeken blong salem.

  Letest

  Sport

  More article

  • https://radio.vbtc.vu/radiovanuatu
  • Radio Vanuatu
  • Ol Radio Stesen
  • https://radio.vbtc.vu/paradisefm
  • Paradise FM
  • Ol Radio Stesen
  • https://radio.vbtc.vu/femmefm
  • Femme Pawa
  • Ol Radio Stesen