Sunday, April 14, 2024
24.8 C
Port-Vila
Sunday, April 14, 2024
More

  Low presa i stap muv naoia long East blong Vanuatu

  Wan moa niu low presa system i stap long Easten side blong ol Noten aelans blong Vanuatu be bai ino save develop kam wan saeklon.

  Dipatmen blong Meteo i advaes se weta naoia kasem wiken bai hemi no gud tumas mo i save gat hevi renfol blong 100mm long wan dei, raf solwota i save go antap long 4.5 mita ova long Vanuatu, we i no nomol.

  Prinsipol Saentifik ofisa, Levu Antfalo i advaesem pablik se rabis weta naoia bai i save gohed kasem Satetei mo Sandei wiken ya. 

  “Sistem ya bai stap tumoro kasem satete hemia antap lo not,” hemi talem.  

  “Mo ol strong win daon lo saot bai oli inkris. Bai hemi muv lo Tafea, mo bai hemi muv i kam antap lo Sentrol aelan wetem yumi antap lo not i save kasem yumi later tumoro wetem afta tumoro.

  “Be gu nius is bai Sande hemi kam doan.”

  Wetem hemia spid blong win long graon ba hemi hae daon long saot aelan mo hemia i save kosem ol samting we ino hevi blong i save flae.

  “I save kosem flasflood, mass body blo wota i save muv and then yumi save gat lanslide. From ren ya i sidoan lelebet. 

  “Ol pipol we oli liv klosap lo slobe hemi dangerous. (Mo) ol riva banks tu oli save extendem bank blo olgeta. Taem riva i bigwan, i widen bank blo riva,” hemi talem.

  Mo hemi talem se raf solwota i save go antap kasem 4.5 mita hae we i no nomol.

  Antfalo i talem se kaontri bai i expectem blong lukim ol low presa olsem blong develop, folem wan trof line ova long kaontri.

  “Sistem we i draevem ol low presa eria ya blo i gro, hemi still slip ova lo yumi (Vanuatu). Hemi stap ya las wik, mo i kontinue blo stap bakeken lo wik ya bai go kasem neks wik. 

  “While hemi slip ova long yumi, yumi still expectem ol low presa blo oli develop. Hemia nao wan i pass (las wik) finis, yumi luk narawan hemia,” hemi talem. 

  Be Mr. Antfalo i talem se pawa blong low presa ya i save go daon, long nekis wik we bai i gat gud weta bakeken long ol wik we i stap kam. 

  Hemi talem se Dipatmen bai i gohed blong monitorem sistem ya sapos i gat jens.

  Mo hemi gohed mo advaesem pablik blong rely long olgeta infomesen we Vanuatu Meteorolgy mo Geo-Hazards i stap putumaot, folem sefti blong pipol. 

  Letest

  Sport

  More article

  • https://radio.vbtc.vu/radiovanuatu
  • Radio Vanuatu
  • Ol Radio Stesen
  • https://radio.vbtc.vu/paradisefm
  • Paradise FM
  • Ol Radio Stesen
  • https://radio.vbtc.vu/femmefm
  • Femme Pawa
  • Ol Radio Stesen