Sunday, April 14, 2024
28.8 C
Port-Vila
Sunday, April 14, 2024
More

  Low presa blong pas long Vanuatu

  Wan low presa long Not blong Fiji bae i pas Saot West bitwin Fiji mo Vanuatu long ol dei i kam.

  Duty Forecaster long Meteo Dipatmen, Ellen Luke, i talemaot se long steij naioia, i nokat eni janis blong kam wan Saeklon.

  “Ating sam long yumi oli stap lukluk long sam model we oli stap soem se bae low presa ia i muv Saot West i kam long Vanuatu mo bae tanem direksen blong hem mo muv Saot East,” Mrs Luke i talem.

  “Yumi stap lukluk nomo long hem yet. Mo janis blong hemi kam wan Saeklon long nekis faev dei i low yet.

  “Naoia low presa ia i no stap long eria blong Vanuatu mbe i kat nomo truf we i luk plante kload i mekem ren long kaontri we i konek wetem wan saeklon we i jes pas bitim Vanuatu mo stap naoia long Saot East Australia olsem wan low presa.”

  Mrs Luke i talem se bae truf ia bae i stap long eria blong Vanuatu kasem nekis wik.

  Hemi talem se pipol i save lukim flood long sam eria blong kaontri from bae i plante kload.

  Vanuatu i stap long saeklon sisen blong hem we i stat long Novemba kasem April.

   

   

   

   

  Letest

  Sport

  More article

  • https://radio.vbtc.vu/radiovanuatu
  • Radio Vanuatu
  • Ol Radio Stesen
  • https://radio.vbtc.vu/paradisefm
  • Paradise FM
  • Ol Radio Stesen
  • https://radio.vbtc.vu/femmefm
  • Femme Pawa
  • Ol Radio Stesen