Sunday, May 19, 2024
29.8 C
Port-Vila
Sunday, May 19, 2024
More

  Low Presa blong pas long East Vanuatu

  Vanuatu Weta Ofis i talem se low presa long Not blong Fiji bae i kasem East blong Vanuatu long wiken.

  Duty Forecasta long Meteo Dipatmen, Ellen Luke, i talem long VBTC Nius tete moning.

  Mrs Luke i talem se janis blong low presa i i develop i kam Saeklon blong nekis faev dei i low yet.

  Mbe hemi talem se Meteo Ofis i stap monitarem mo bae hemi givim aot toksave.

  Mrs Luke i talem se i kat eria blong truf -eria blong plante kload i stap yet long Not mo Central blong Vanuatu we i stap mekem ren blong aroan tu wik nao.

  “Yumi stap expektem yet klaodi kondisen long ol pat blong Not ko kasem Central aelan wetem tanda.

  “Ating tete Torba nomo mo Not blong Sanma i kat smol kload mbe i luk olsem ren bae i ren yet.”

  Mrs Luke i talem se weta blong ren ia bae i stap long Vanuatu tru aot long wiken.

  Letest

  Sport

  More article

  • https://radio.vbtc.vu/radiovanuatu
  • Radio Vanuatu
  • Ol Radio Stesen
  • https://radio.vbtc.vu/paradisefm
  • Paradise FM
  • Ol Radio Stesen
  • https://radio.vbtc.vu/femmefm
  • Femme Pawa
  • Ol Radio Stesen