Tuesday, April 16, 2024
24.8 C
Port-Vila
Tuesday, April 16, 2024
More

  Leader blong kavman bisnis i risaen

  Leader blong Kavman bisnis i risaen long posisen blong hem long wik ia.

  Member blong Palamen blong Tanna, Robin Kapapa, blong Union blong Moderate Party i talem se, resignation blong hem i folem advaes blong ol vota blong hem mo hemi mekem wan leta i ko long Prime Minister blong anaonsem disisen blong hem.

  Hemi talem se, “Mi resaen olsem lida blong kavman bisnis mbe pa mi jes toktok wetem ol pipol blong mi blong karem tinktink blong olketa se bae mi stap long saet blong kavman o oposisen.”

  Vice President blong Union blong Moderate Party, Alatoi Ismael Kalsakau, i talem se, resignation blong Member blong Palamen, Mr  Kapapa i no afektem sapot blong party long kavman blong tete.

  “ Party blong mifala bae i kontinu blong sapotem kavman kasem en blong term blong hem,” Mr Kalsakau i talem.

  “ Muv blong Mr Kapapa hemi no wan sapraes from mifala i stap kat ol saspisen blong mifala vinis se hemi stap mekem mov ia mo mi kasem sam insaed infomesen tu.

  Prime Minister, Bob Loughman i talem se muv blong Lida blong kavman bisnis i no afektem posisen blong kavman.
  Mr Loughman blong  i talem se MP Kapapa hemi gat raet long tinktink blong hem folem advaes blong ol vota blong hem.
  Hemi talem se long wik ia, every minista mo ol back bencher blong kavman oli bin mit mo oli asurem kavman long sapot blong olgeta.

  Resignation blong Member blong Palamen, Mr Kapapa i folem plante toktok long rod se i gat sam Member blong Palamen i no hapi long posisen we hemi holem.

  Afta long Resignation blong hem, Mr Kapapa i mekem wan seremoni wetem Leader blong Opposition, Ralph Regenvanu blong oli save wok klos tuketa.

  Long semak storian, ol political tension long wik ia i lukim Member blong Torres, Christopher Emelee i reisem konsen ova long wan foma Member blong Palamen se hemi stap illegali involve long sam dil wetem kavman.

  Tru long wan leta i ko long Prime Minister, Bob Loughman, Member blong Palamen, Mr Emelee i talem se fasen ia i stap putum kavman long risk.

  Public Relations ofisa blong kavman, Fred Vurobaravu,  i talem se tede kavman saet i kat 29 Member blong Palamen.

  VBTC nius i understandem se sapos Member blong Palamen, Mr Kapapa mo Member blong Palamen, Mr Emelee i leko kavman saed bae namba blong sapot blong kavman i ko daon long 28 Member blong Palamen, mo opposition saet hemi gat 24 Member blong Palamen evriwan.

  Letest

  Sport

  More article

  • https://radio.vbtc.vu/radiovanuatu
  • Radio Vanuatu
  • Ol Radio Stesen
  • https://radio.vbtc.vu/paradisefm
  • Paradise FM
  • Ol Radio Stesen
  • https://radio.vbtc.vu/femmefm
  • Femme Pawa
  • Ol Radio Stesen