Tuesday, April 16, 2024
24.8 C
Port-Vila
Tuesday, April 16, 2024
More

  Kwesten long Krismas parcel

  Ol pipol blong Motalava i kwestenem seves blong Air Vanuatu se from wanem ol Krismas parcel i no kasem olgeta yet.

  Charles Lamlam, wan lokol long Telvet vilij long Motalava, i talem se hemia i no fes taem we ol parcel i stak i stap long Pekoa airport long Santo.

  Mr Lamlam i talem se hemi ova tu wik nao we ol parcel ia i stap long Luganville.

  Hemi talem se i kat plante famili we oli sendem parcel long Vila mo Santo blong ko long Motalava.

  “Wik ia hemi namba tri wik nao we ol parcel ia i no kam,”Mr Lamlam i talem.

  “Mo sapos i no kam long nekis wik bae ol parcel ia i stap wan manis nao.

  “Mifala i askem long air vanuatu ofis blong oli sendem aot ol parcel ia i kam mbe sapos oli kam naoia, bae i nomo kat yus mo value blem nao from ol samting ia hemi ol presen blong Krismas mo New Yia blong mifala.

  Long rispon, Air Vanuatu ofis long Santo i talem se weight isu long ol twin ota plen i mekem se ol parcel ia i nosave ko.Hemi talem se prioriti nao hemi ol pasenja mo ol suitkes blong olgeta mo taem plen i fulap bae oli tekem aot ol cargo.

  Santo Air Vanuatu Ofis i talem se i talem se i kat tu flaet nomo long evri wik blong ko long Motalava.Wan hemi long Monday mbe hemi wan longfala route flaet long Santo- Gaua, Gaua-Sola,Vanualava, Sola-Torres ale Motalava-Santo.

  Nara flaet blong Motalava hemi long Friday we i aot Santo-Sola mo Motalava.

  Air Vanuatu ofis long Santo i talem se bae oli putum ol parcel ia long flaet long Friday ia.

  Mr Lamlam i talem se sapos seves ia i no kasem Motalava mbe hemi plis se oli mekem i fea long ol nara provins.

  Hemi talem se taem Vanuatu i talem se Yumi 40 mbe ol seves blong airline mo ol nara seves i no kasem olgeta nomo.

  “Sapos oli wantem kipim ol parcel ia i stap mbe plis leko i stap nomo kasem nekis yia,” Mr Lamlam i talem.

  “Long taem blong tufala condominium kavman, British mo French, ol seves blong ol private airline olsem Air Melanesia i gud lelbet. Taem yumi wantem stanap long tu fit, yumi luk se sam pipol i no even kasem ol seves ia ating from mifala i stap long Not.”

  Letest

  Sport

  More article

  • https://radio.vbtc.vu/radiovanuatu
  • Radio Vanuatu
  • Ol Radio Stesen
  • https://radio.vbtc.vu/paradisefm
  • Paradise FM
  • Ol Radio Stesen
  • https://radio.vbtc.vu/femmefm
  • Femme Pawa
  • Ol Radio Stesen