Saturday, May 18, 2024
25.8 C
Port-Vila
Saturday, May 18, 2024
More

  Kraon seremoni blong niu kot haus blong Vanuatu

  Niu konstraksen bilding blong Supreme Court i kost VT 1.2 billion.

  Prime Minister Bob Loughman i talem se Kavman blong Australia mo New Zealand I helpem Vanuatu Kavman blong bilding niufala court bilding ia.

  Kavman blong Australia i sapot long VT 240 million mo Kavman blong New Zealand i sapot long VT 227 million.

  Prime Minister Loughman i talem se konstraksen wok blong niufala court haos i mas stat kwiktaem from i kat nid blong kat wan gudfala bidling blong Supreme Court.

  Hemi talem se projek ia, sekta blong jastis i wet from longtaem i kam mo i mas hapen.

  “ Asesibiliti, afodabiti mo equaliti blong jastis seves i kona ston long eria blong hem,” Prime Minister Loughman i talem.

  New Zealand High Commissioner blong Vanuatu, Jonathan Schwass, i talem se sapot blong New Zealand long Vanuatu hemi olsem wan presen blong 40 yia i ko long pipol blong Republic blong Vanuatu.

  Chief Justice, Vincent Lunabek i talem se bidling ia hemi impoten mbe hemi mas kat ability blong alaoem ol pipol blong yusum.

  Sarah De Zoeten, High Commissioner blong Australia long Vanuatu i talem se bilding ia hemi blong ol pipol blong Vanuatu i benefit long hem.

  Minister blong Justice mo Community Service, Esmon Simon, i talem se hemi glad bikwan blong lukim se bilding blong Supreme kot hemi wan praoriti blong kavman blong Vanuatu.
  Hemi talem se long las 13 yia, ol kot i stap tekem ples long ol temporari ples long Dumbea Hall mo ol nara ples mbe naoia yumi glad se kavman wetem ol patna blong hem oli save agri blong mekem se blong bidim wan niu Supreme Court blong Vanuatu.

  Graon breking blong bilding ia i hapen long wik ia we olfala bilding blong court haos i bin stap long hem.

  Supreme Court blong Vanuatu i stap yusum ol temporari fasiliti long las 13 yia sins kot haos ia i bon long yia 2007.

   

   

   

  Letest

  Sport

  More article

  • https://radio.vbtc.vu/radiovanuatu
  • Radio Vanuatu
  • Ol Radio Stesen
  • https://radio.vbtc.vu/paradisefm
  • Paradise FM
  • Ol Radio Stesen
  • https://radio.vbtc.vu/femmefm
  • Femme Pawa
  • Ol Radio Stesen