Tuesday, April 16, 2024
24.8 C
Port-Vila
Tuesday, April 16, 2024
More

  Kot i mekem confrens long kes agensem palemen siting

  Suprim Kot hemi stap lukluk naoia weta bai hemi harem kes blong Hon. Sato Kilman.

  Hon. Kilman hemi lonsem wan konstitusinol apil againsem siting blong Palemen blong karem aot hem olsem praem minister.

  Konstitusinol petition ia askem kot blong deklerem se rekwest we iko long Spika blong Palemen long 25 Septemba 2023, blong kolem Palemen long namba 5 extra-ordineri siting, ino folem law.

  Lawya blong Hon. Kilman, Peter Dunning KC, hemi talem long Justis Edwin Goldsbrough tete moning se hemia i wan serios kes mo i nidim blong go long wan hearing. 

  Lawya blong Spika blong Palemen Simeon Seoule, Garry Blake hemi talem se kes ia hemi no shud go long hearing kasem we apil kes blong Presiden blong National United Party, Hon. Bruno Leingkone hemi end or successful. Kot blong Apil bae oli harem apil blong Hon. Leingkone long nekis manis.

  Oposisen hemi argue se taem Palemen hemi vote blong karem aot Hon. Kilman olsem praem minister long las Fraedei, siting ia hemi no valid from we i no wan absolute majoriti i singaotem.

  Be Mr Blake i talem long jaj long moning ia se oli singaotem siting ia long taem we seat blong Hon. Leingkone hemi vakant finis mo 26 MP nomo oli bin nidim blong singaotem Palemen.

  Moa apdeit bae i kam.

  Letest

  Sport

  More article

  • https://radio.vbtc.vu/radiovanuatu
  • Radio Vanuatu
  • Ol Radio Stesen
  • https://radio.vbtc.vu/paradisefm
  • Paradise FM
  • Ol Radio Stesen
  • https://radio.vbtc.vu/femmefm
  • Femme Pawa
  • Ol Radio Stesen