Thursday, June 13, 2024
24.8 C
Port-Vila
Thursday, June 13, 2024
More

  Konsen long hae bride praes

  Konsaltesen i stap hapen blong mekem jenis long maret act blong stopem fasin blong pem woman Vanuatu long hae praes.

  Chief Executive Ofisa blong Malvatumauri, Jif Jean Pierre Tom i talem se malvatumauri i karemaot vinis tinktink blong VT80,000 we oli putum long 1980.

  “Kastom nomo bae hemi talemaot hao yu pem wan woman mbe hemi no talem wan fix praes.

  “Kastom hemi save nomo kakae mo mat olsem respek, value mo tank yu i ko long woman mo woman i kam mbe hemi neva talem wan amaon we i ko kasem ova VT100,000.

  “Mbe yumi neva tokbaot mani exchange long peimen blong woman. Ol 21 aelan council blong Malvatumauri stat long Torres kasem Aneityum oli save nomo ol hae praes ia from se i kat wan duti nomo blong kastom blong folem taem man i askem hand blong woman.

  “Be blong talem se yu pem wan woman Pentecost o Tanna VT1 million hemi nomo kastom nao. Hemi olsem yu stap salem wan prodak blong Tanna we nem blong hemi Marie o Juliet we nem blong hem hemi praes mani ia mo hemi no wan fasen blong kastom.

  “So logicali malvautumauri hemi no recognisem wan peimen long kastom mared. So tumoro sapos wan man i mekem mared blong pikinini blong hem we hemi VT100,000 ale hemi tekem i kam mifala i isuem wan kastom recognisen, bae mifala i steitem se hemi nile mo void from i nogat long kastom.

  “Jens long maret act bae i mekem se pipol i save fesem penalti sapos oli no rispektem limit ia,” Mr Tom i talem.

  “Long plesia wetem mi, i kat sam aelan council oli saenem off vinis; Taem Malvatumauri i konsaltem evriwan ia, hemi subjek long wan Council blong ol Minista pepa afta i ko antap long olgeta blong mekem sam jenis long mared act blong givim efek long kastom mared ia. So sapos yu we yu wantem pem wan woman tumoro long wan hae amaon blong VT400,000 bae loa i kakae yu.

  “Jenis ia i mas pas long Palemen blong givim pawa i kambak long kastom mared from sapos no abuse ia bae i ko hed kasem VT10 million.”

  Jif Tom i talem se isu ia hemi no niu from hemi ko hed blong hapen.

  “Malvatumauri Council blong olgeta jif hemi bin revokem(karemaot) vinis anda long wan council disisen se i nogat eni bride praes we kastom hemi putum blong eni kastom mared long ol pikinini mo woman Vanuatu long kaontri,

  “So tete bride praes hemi kat plante abuse long hem mo yumi long ol difren woman yumi ko putum ol praes we i ko kasem VT100,000 -VT300,000 cash praes even i ko kasem VT1 million.

  “I nogat wan kastom blong Vanuatu blong talem se yumi mas pem wan woman long wan amaon blong vatu olsem. So taem yu pem wan hae praes olsem yu stap abusum nem ia kastom. Naoia we mi stap toktok evri jif blong Vanuatu, ol island council oli stap mekem review long hao blong mekem wan kastom mared long wan aelan.

  “I kat ol kastom nom we i sud hapen, olsem exempol hao blong askem woman o hao blong mekem kastom i ko long ol uncle be hemi no tokbaot praes blong putum olsem VT1 0 2 million.

  Wan mama Leiwia John i talem se nomol praes blong kastom mared pipol i sud folem.

  “Taem yumi pem woman yumi hipim ap mat mo pig ol samting ia i pat long kastom mo kalja mo hemi kat hae value tumas,” Mr John i talem.

  “Tete yumi luk nating lem mbe mat fulap woman tete i nosave weavem. Wan samting mi luk tu se taem wan man i maredem wan woman, bae ol famili blong woman i neva stop blong askem help long man ia mo i no fair from oli jajem gel blong olgeta i sas.”

  Sam yangfala blong Tanna we oli no wantem talemaot nem i talem se long Tanna oli pem woman long kakae, mat mo pig nomo.

  Mbe oli talem se laef i jenis naoia, man i wantem woman i mas kat mani.

  Lokol Jerry Tom blong Tanna we i liv long Efate i talem se bride praes we Council blong ol Jif i putum hemi stret wan nao from tete ol samting i sas tumas.

  Diana Kelep blong Tismat, Saot East Malekula, i talem se oli pem woman VT90,000.

  “Mifala i pem titi blong woman VT10,000 mo woman VT80,000 so hemi gud blong folem wanem we Malvatumauri i talem.

  Wan lokol we i no wantem talemaot nem blong hem i talem se plante papa mo mama oli jajem ol gel blong olgeta from oli spend bigwan long olgeta olsem long skul blong kasem gud save.

  Jenis i save kam long efek afta long konsaltesen wetem 21 aelan counsel long Torres kasem Aneityum.

   

  Letest

  Sport

  More article

  • https://radio.vbtc.vu/radiovanuatu
  • Radio Vanuatu
  • Ol Radio Stesen
  • https://radio.vbtc.vu/paradisefm
  • Paradise FM
  • Ol Radio Stesen
  • https://radio.vbtc.vu/femmefm
  • Femme Pawa
  • Ol Radio Stesen