Tuesday, April 16, 2024
24.8 C
Port-Vila
Tuesday, April 16, 2024
More

  Kondak tracing investikesen i stat

  Kondak tracing investikesen i stat vinis folem fo aktiv COVID-19 kes long boda naoia.

  Acting Director blong Curative mo Hospital Services, Dokta Sereana Natuman, i konfemem long VBTC Tokbak Sho long tete(Friday).

  Dr Natuman i talem se i kat 10 pasenja long Brisbane flaet mo tu long flaet blong New Caledonia we oli bin kat klos kondak wetem ol fo COVID kes ia.

  Hemia afta we Prime Minista, Honoroble Bob Loughman, i anaonsem fo aktiv COVID-19 kes long boda. Tri kes long flaet blong New Caledonia mo wan long Brisbane.

  Dr Natuman i talem se taem ol tes blong risal i kamaot bae oli kamaot long Media blong talemaot.

  Ministry blong Health i talem se ol fo pipol ia oli kasem COVID-19 long 72 haoa blong travel.

  Acting Director blong Public Health, Dokta Jenny Stevens, i talem toktok ia folem kwesten blong pipol se from wanem oli letem ol pipol we oli kasem COVID i kam long Vanuatu.

  Dr Stevens hemi talem se ol protocol blong provaedem COVID-19 tes bifo pasenja i travel i wan mas.

  “Sistem we i stap inples hemi rili efektiv mo hem ia nao yumi no alaoem plante pasenja blong kam from sam i tes i tes positiv long COVID-19, ” Dr Stevens i talem.

  “Mo sapos system long Ministry blong Health i no wok, bae yumi kat plante kes. Mbe hemi wok mo hemia nao taem man i rijista blong hemi travel long taem period blong 72 haoa ia, i kat ol tim i stap blong monitarem folem ol criteria.”

  Acting Director blong Curative mo Hospital Service, Dr Sereana Natuman, i talem se i kat hae janis blong wan man we i stap travel i kasem COVID-19 long 72 haoa afta long tes.

  “Tes hemi 72 haoa bifo long flaet, so taem oli leko wanem kaontri blong kam long Vanuatu, oli save wokbaot o muv long airpot, hemi posibol blong oli save tekem virus ia,” Dr Natuman i talem.

  “So ol tes we mifala i mekem long 72 haoa ia, yumi save pikim ap ol positiv kes nomata se oli bin tes negativ. Mo hemia i wanem we i hapen taem yumi faenem fo COVID-19 kes ia long dei zero, oli kasem Vanuatu oli tes positiv from oli muvmuv raon mo kasem virus.

  Konsen we hemi stap hemi ol pipol we oli travel oli mas mekem sua se oli no kasem COVID insaed long 72 haoa(Tri dei) afta long travel blong olgeta.

  Letest

  Sport

  More article

  • https://radio.vbtc.vu/radiovanuatu
  • Radio Vanuatu
  • Ol Radio Stesen
  • https://radio.vbtc.vu/paradisefm
  • Paradise FM
  • Ol Radio Stesen
  • https://radio.vbtc.vu/femmefm
  • Femme Pawa
  • Ol Radio Stesen