Thursday, June 13, 2024
24.8 C
Port-Vila
Thursday, June 13, 2024
More

  Kol from sapot blong ol lokol wokman long kaontri

  Sam wokman long praevet sekta i kol long Kavman blong fixim ol outstanding laba kes blong ol lokol wokman long kaontri.

  Lokol wokman ,Lulu Amon, i talem se hemi bin ko long aelan blong hem from wan famili komitmen long 2015 mo hemi bin letem boss blong hem i save mbe taem hemi kambak hemi nomo kat wok.

  Hemi talem se hemi bin kasem Vanuatu Workers Union ofis mo even labour dipatmen mbe nokat wan aksen i hapen kasem tete.

  “Sam long ol kes blong mifala wetem ol boss blong mifala long ol kampani we mifala i wok lem, hemi no ol had kes ia, hem i isiu blong severens pay nomo,” hemi talem.

  “Sam wokman oli wok ova fo yia mo oli wantem ol entilemen blong olketa.

  “Long wik ia mi wajem long nius, Minister blong Finance mo Economic Management, Johnny Koanapo, i diklarem tu manis severens pay blong ol public servant mbe mifala ol kes we i silip I stap daon long labour ofis hemi isiu blong severens pay nomo.

  “Hemia i wanem kaen severens pay bakeken ia we long kes blong mifala i silip blong faev yia, hemia I difren bakeken long ol severens pay blong ol public servant? Mr Amon i kwestenem.

  Wan nara wokman, Luke Mahit, i talem se hemi bin wan security guard long wan kampani mo hemi bin askem spel blong hem mbe boss blong hem I talem se sapos hemi spel bae hemi lusum wok blong hem.

  “Hemi tekem mi tu manis blong mi stap ko kam long ofis blong Labour blong talem ol arem nogud blong mi,” hemi talem.

  “Mi no klad nating long hao ol wokman blong Labour Dipatment oli stap wok mo mi kat kwesten se wanem hemi wok blong labour ofis?”

  “Long pandemic blong COVID-19, mifala i nidim ol othoriti blong helpem mifala blong tekem ol mani blong mifala blong sapotem famili,” hem i talem.

  Jean Pascal Saltukro, wan union advocate ofisa long Vanuatu Workers Union, i talem se hemi taem laba ofis i lukluk long ol isiu blong ol wokman long Vanuatu mo adresem.

  “Hemi taem ofis ia i wok long tuketa saed olsem saed blong wokman mo boss blong olketa blong solvem gud isiu ia,” hemi talem.

  Mr Saltukro i talem se hemi wok mo duti blong labour dipatmen anda long loa se taem i kat wan kes blong ol wokman i rijista, hemi wok blong ol ofisa blong folem ap kes ia kasem taem i kat wan settlemen long kes blong hem.

  Hem i talem se hem i nosave from wanem labour dipatmen i folemap kes i ko afta i no komplitim.

  Mr Saltukro i talem se i kat plante kes blong ol wokman we i pending i stap long ofis blong Vanuatu Workers Union.

  “Wan lokol wokman we i joinem union o i no joinem union hemia i no stopem yu blong askem sapot long labour ofis. Yumi nao ol pipol we i stap pem salari blong ol wokman ia, blong mekem sua se yumi kasem seves ia we yumi nidim,” hemi talem.

  “I kat sam kes we ol wokman oli kam sikim advaes long labour ofis, afta ol ofisa blong labour nomo oli ripotem ol wokman ia long ol boss blong olketa, hemia mifala long ofis blong union i nosave akseptem.

  “Yu we yu wok long labour hemi wok blong yu blong helpem ol wokman.”

  Commissioner blong Labour, Murielle Metsan Meltenoven, i talem se emploimen tribunal bae i helpem bigwan ol wokman.

  “Wok blong Labour ofis hemi mediate nomo we i minim se blong wok long wan employmen kes mo mekem tufala pati i kam long wan agrimen long en blong dei mbe loa i no kivim pawa long mifala blong prosecute,” hemi talem.

  “Long proses ia loa hemi kivim yumi seven dei nomo blong yumi dil wetem mo long taem ia bae yumi faenem everi wei long level blong yumi blong stretem isiu ia.

  “Mo sapos afta long seven dei, isiu ia i no sot aot, yumi riferem i ko long emploimen tribunal.”

  Commissioner Meltenoven i talem se emploimen tribunal long yia ia hemi no save wok nomo from yumi nokat ajuducator, wan man we bae i jajem mo mekem disisen long ol dispute blong wan wokman mo boss blong hem we loa i alaoem.

  “Hem ia bae yumi wet mani blong hem bae i pas long Palamen long budget blong 2021,” hemi talem.

  “Long ples ia nao yumi save rikrutum wan man we bae i wok full taem blong help adresem ol kes blong ol wokman.”

  Lokol wokman, Mr Amon i kongratulatem wok we Commissioner Meltenoven i stap mekem, blong impruvum wok blong Labour Dipatmen.

  “Olsem wan woman commissioner, mi wantem salutum hem from everitaem i kamaot long nius blong komen long ol isiu,” hemi talem.

  “Mi wantem nomo se oli mekem emploimen tribunal ia i wok blong save help ansarem krae blong mifala,” hem i talem.

  Mr Saltukro i talem se hemi taem ol laba ofisa oli inpektem ol kampani raon long kaontri mo luk ol wok kondisen blong olketa wokman.

  “ Oli mas jekem se oli tekem stret pay long tu wik folem minimam wej, oli kasem gudfala tritmen long ples blong wok mo plante moa,” hemi talem.

   

   

   

   

  Letest

  Sport

  More article

  • https://radio.vbtc.vu/radiovanuatu
  • Radio Vanuatu
  • Ol Radio Stesen
  • https://radio.vbtc.vu/paradisefm
  • Paradise FM
  • Ol Radio Stesen
  • https://radio.vbtc.vu/femmefm
  • Femme Pawa
  • Ol Radio Stesen