Friday, February 23, 2024
26.8 C
Port-Vila
Friday, February 23, 2024
More

  Kol blong mas tekem COVID stik meresin

  Wan Kaonsela blong Torba i kol blong pipol i mas lisen mo tekem COVID vaccine folem hae namba blong COVID -19 kes long Solomon Islands.

  Kaonsela blong Gaua aelan, Tari Hosea, i talem se stik meresin ia i helpem pipol blong no sik tumas long virus ia.

  “Yumi mas kopereit wetem olgeta health ofisiol we oli stap ko raon blong givim ol stik meresin,”Mr Hosea i talem.

  “Folem evri health advaes we oli stap givim olsem washem hand oltaem. Cough blokem maot long elbow. Long wei ia yumi save liv healti.”

  Solomon Islands i rikodem 303 niu COVID kes mo nara tri ded long Monday ia.

  Minista blong Health long Solomon Islands, Dr Culwick Togamana, i talem se i kat bigfala komuniti transmissen long Capitol Honiara mo sam provinsiol eria.

  Total namba blong ol positiv kes i stat sins long January ia hemi ova 1000 wetem 12 ded blong COVID naoia.

  Kes blong COVID-19 i bin ko tru long wan ship we i kamaot long PNG.

  Legal Ofisa long Ofis blong Maritime Regulator, Lloyd Fikiasi, i talem long VBTC Nius se Vanuatu i kat wan strong Seapot Tasforce system blong COVID-19 we i stap monitarem ol foreign ship mo canoe.

  Mr Fikiasi i talem se system ia i help bigwan blong kasem ol yacht mo ship we oli kam ovasi long 2020 mo 2021.

  “Boda blong Solomon Islands mo Bouganville long Papua New Guinea, ol man i travel plante taem long ol banana bot,”Mr Fikiasi i talem.

  “Fes bitwin Bouganville mo Choiseul aelan long Not tu pipol i trade plante from hemi kolosap mo pipol i muv bigwan. Long yumi long Vanuatu bitwin Temotu Provins blong Solomon Islands i nokat tumas pipol i travel from hemi wan open solwota. Mo hemia i wan gudfala samting blong ol pipol long Torres Islands from COVID-19 i hapen long West mo Not blong Solomon Islands mbe saot i nokat yet.

  “Mbe yumi neva save wanem bae i hapen. Naoia i stap Customs Dipatmen i bin givim apruvol long ol eria administreta blong holem taet o ripotem eni yacht o ship we i no blong Vanuatu blong oli dil wetem.”

  Steven Nako, Torba Provincial Health Administrator, i talem se 32 per cen hemi ol pipol we oli tekem ful stik blong COVID-19 vinis.

  Mr Nako i talem se i kat tri nara aelan we oli no tekem seken stik yet, Gaua, Merelava mo Torres grup.

  Hemi talem se tim i stap on yet long seken dos blong Astrazeneca blong mitim taget populasen blong ova 6000.

  “Mi askem ol otoriti blong lukluk strong long ol boda long solwota blong sapotem mifala long Not blong yumi no kasem sik ia,”Mr Nako i talem.

  “Yumi save se Torres Islands i stap kolosap long Temotu provins long Solomon Islands mo hemia i wan kwik kol blong Seapot Tasfos blong COVID i tekem i serious.”

  Mr Nako i talem se 73 per cen hemi ol pipol long Torba we i tekem fes stik blong COVID.

  Solomon Islands Broadcasting Corporation i ripotem se plante pipol we oli tes positiv long ontong java oli stap harem gud long virus ia.

  Long Monday wik ia, Praem Minista blong Solomon Islands, Manasseh Sogavare i apruvum niu rul long 5pm kasem 8am long Honiara Emergency Zone.

   

   

  Letest

  Sport

  More article

  • https://radio.vbtc.vu/radiovanuatu
  • Radio Vanuatu
  • Ol Radio Stesen
  • https://radio.vbtc.vu/paradisefm
  • Paradise FM
  • Ol Radio Stesen
  • https://radio.vbtc.vu/femmefm
  • Femme Pawa
  • Ol Radio Stesen