Sunday, April 14, 2024
28.8 C
Port-Vila
Sunday, April 14, 2024
More

  Kol blong kopereit

  Kavman i askem Tanoliu vilij long Not Efate blong kopereit folem sam serious alekesen blong steal long ol propeti blong Nawae Construction we kavman i ownem naoia.

  Minista blong Finance mo Economic Management, Johnny Koanapo we Customs i stap anda lem i talem se ol tul ia i save yus long ol nara rod projek.

  Wan komuniti Lida long Tanoliu, Donald James, i ripotem long VBTC Nius long wik ia se i kat serious alekesen blong steal.

  “I kat fulap komuniti ripresentativ we oli stap toktok wetem mi mo talem se i kat alekesen se sam pipol long vilij nomo oli stap stilim ol mazut blong trak, ol camiong mo oli salem, i kat ol drum oil we oli putum gud i stap mo oli salem, wota pump i lus mo oli salem ol matres,” Mr James i talemaot.

  Ofis blong Maritime Regulator i talem se sapos ol alekesen blong steal i tru bae investikesen i ko hed mo pipol i save faen long VT1 Million folem Customs act

  Maritime Regulator i talem se oli lukaotem badge mo tug bot mo ship i stap anda dentensen we i minim se security nomo i alao blong stap long hem.

  Ofis ia i talem se tufala ship ia owna blong hem Singapore we oli stap kat kondak wetem hem.

  Minista Koanapo i kol blong stopem rabis fasin ia.

  “Kot hemi tekem wan disisen long hem vinis, mo mi biliv se i mas kat andastanding bitwin kavman mo ol landowna. Ating kot hemi disaed se bae hemi tekem sam disisen so kavman bae i lukluk long hem. Be difikalti blong kavman hemi blong muvum aot ol tul ia blong help long ol road projek from i kat plante ekuipmen,” Minista Koanapo i talem.

  China Civil Engineering Construction Corporation hemi bin kontraktem Nawae Construction Campani blong Papua New Guinea blong riperem ol bridge we Saeklon Pam i bin damejem long yia 2015.

  Kampani ia hemi bin saenem kontrak wetem komuniti blong Tanoliu long 2018 blong yusum sam long ol eria blong hem.

  Long akrimen ia, oli bin akri blong pem rent i go long fo fala jif long komuniti blong wan amaon blong VT400,000 long wan manis.

  Afta we kontrak blong wok i vinis long yia 2019, ol wokman blong kampani ia, oli kobak long Papua New Guinea mo leko ol tul ia i stap kasem tete. Mo Bank i diklerem status blong kampani se hemi bangrap from hemi nomo gat mani long pem kaon blong hem.

  Be Minista Koanapo i talemaot se kavman i nogat eni aotstanding kleim wetem fo landowna.

  “Ol kleim hemi kwesten we ol landowna i kat wetem Nawae kampani, olgeta oli bin kat sepereit akrimen mo kavman hemi no bin pat long hem,” Minista Koanapo i talemaot.

  “So hemi no fea long kavman blong aplaem law.  Mo bae Yufala i luk kavman i no aplaem wan exersise fos blong karem eventhough hemi entitle long hem. Mo taem Nawae i ko ol land owna i threatenem olgeta.”

  Mr James i talem se pipol i stil askem wetaem bae kavman i karemaot ol tul ia from i no sef tu.

  “Mifala i bin ko swim tu long eria we badge hemi stap long hem, i bin kat fulap rif hemi damej. Long tagbot we hemi stap mi arem se hemi stat blong sink, mi nosave se wanem i rong be mi harem nomo. Sapos kavman hemi talem se hemi propeti blong hem, hemi mas step ap naoia blong kam muvum aot i ko long wan sef ples. Mo lego haba i stap mo klin.

  Customs Dipatmen i kleim se hemi wok klosap wetem wan jif long vilij blong faenem wan wei blong fixim isu ia.

  Wan tim bambae i go long Tanoliu blong inspektem ol propeti ia.

   

   

   

   

   

   

  Letest

  Sport

  More article

  • https://radio.vbtc.vu/radiovanuatu
  • Radio Vanuatu
  • Ol Radio Stesen
  • https://radio.vbtc.vu/paradisefm
  • Paradise FM
  • Ol Radio Stesen
  • https://radio.vbtc.vu/femmefm
  • Femme Pawa
  • Ol Radio Stesen