Saturday, May 18, 2024
25.8 C
Port-Vila
Saturday, May 18, 2024
More

  Kol blong helpem Torba Polis

  Wan lokol blong Qeteon, Saot East Gaua long Banks Islands i ronwe yet from fasen blong mekem trabol wetem wan pikinini anda 14 yia long June 2021.

  Harry Sandy we i stap long age renj blong 40 i bin komitim wan kraem blong Unlawful Sexual Intercourse ; Fasen blong silip wetem wan pikinini anda long 14 yia.

  Torba Polis i bin arestem Mr Sandy long Gaua long 2021 blong ko long Santo folem isu warrant arest blong Jastis Viran Trief mbe hemi bin ronwe long naet long June 2021.

  Kaonsela blong Gaua mo semak taem wan lokol long komuniti blong Qeteon, Tari Hosea, i mekem wan strong kol blong ol lokol i helpem polis blong faenem Mr Sandy.

  “Hemi wan risk long komuniti we naoia Mr Sandy i stap haed yet mo no wantem sarenda long Polis,” Mr Hosea i talem.

  “Mi olsem kaonsela, mi apil long evri Jif blong Gaua mo ol nara lida long komuniti blong wok tugeta mo faenem wea ples hemi stap blong polis i tekem bak hem.

  “Naoia Polis long Torba i stap patrol wetem asistens blong ol komuniti mbe hemi stil haed. Sapos eni lokol i luk hem blong plis ripotem long polis blong oli holem taet hem.

  “Ating hemia i festaem we wan lokol we i mekem rong i ronwe long hand blong polis mo hemi no wan gudfala exampol. ”

  Mr Hosea i askem pipol blong Gaua blong kam tugeta mo wok wetem Polis.

  Torba Polis i talem se solwota i raf wetem wind mo oli no tink Mr Sandy i aot long Gaua blong ko long wan nara aelan.

  Mo oli askem Sanma Commanda blong advaesem Kot long Santo blong muvum kes blong sentens blong Mr Sandy we bae i hapen long February 1 from oli no kasem hem yet.

  Sanma Commanda long Santo, Rexton Langon, i talem se bae hemi infomem Prosecution Ofis blong muvum deit blong sentens ia i ko long wan deit blong givim moa taem blong Torba polis i lukaotem Mr Sandy.

  Mr Langon i talem se bae tim long Santo i save help long search sapos polis long Torba i rikwestem help.

   

  Letest

  Sport

  More article

  • https://radio.vbtc.vu/radiovanuatu
  • Radio Vanuatu
  • Ol Radio Stesen
  • https://radio.vbtc.vu/paradisefm
  • Paradise FM
  • Ol Radio Stesen
  • https://radio.vbtc.vu/femmefm
  • Femme Pawa
  • Ol Radio Stesen