Sunday, May 19, 2024
29.8 C
Port-Vila
Sunday, May 19, 2024
More

  Kavman witdroem 16 bills long Palemen

  Political stabiliti blong kauntri hemi still no klia folem ol events we i bin stap tekem ples.

  Seken odinary sitting blong Palemen hemi ofisali klos tedei folem witroel blong ol bill we kavman i bin tingting blong pasem long Palemen.

  Kavman tru long lida blong Kavman business Hon. Jotham Napat hemi kam blong witdroem 16 bills we i stap blong oli passem long Palemen.

  Insaed long ol bill ia i kat tu long ol bills we ol pipol oli stap luk fowod blong i pass hemi bill blong registresen blong ol politikol pati we i addresem tu intergrity blong ol memba we oli wantem joinem wan parti.

  Hemia emi wan long ol pathway bill blong addresem instabiliti long politikol landscape blong Vanuatu.

  Seken wan hemi bill blong appropreasen we hemi blong appruvum wan nasenal budget blong Vanuatu blong 2024.

  Mo budget hemi blong addresem everi developmen need we wan ministri bae i lukluk long hem nekis yia blong provide iko long ol pipol.

  I kat moa long ol nara impoten bill tu we i no bin pass long Palemen tedei, olsem raet to infomesen bill, disasta rekaveri mo resilens bill, bisnis lisens bill mo narawan moa.

  Hon. Napat insaed long Palemen tedei hemi talem se rison behaen long witroel blong ol bill ia i from kavman i fil se hemi propa blong i mas sortem out stret haos blong hem festime.

  “Insaed long haos ia, Mista Spika yumi lukim ol siting arenjmen weh hemi reflektem seh Kavman hemi no redi blong hemi saveh proceed blong transakt long ol bisnis weh i stap,” Hon. Napat i talem

  Hon. Napat i talem se wetem rison ia kavman hemi fil se hemi propa blong hemi karemaot ol bill blong hemi save ko mo stretem gud haos blong hem.

  Sam memba blong UMP i bin sitaon long middle blong haos. Foto: Palemen blong Vanuatu

  Tedei long Palemen i lukim, majoriti blong mama pati UMP i bin sitaon long middle blong haos we i minim se oli abstein blong stap long any side blong hous.

  VBTC i andastan se i bin kat wan reconsile seremoni weh i lukim tufala president blong tufala mama pati blong Vanuatu we hemi UMP we Hon. Ishmael Kalsakau i lidim mo Vanuaku Pati we Hon. Bob Loughman i bin lidim long las wikend.  

  Hemia i putum kwestion i stap weta current tension blong politik blong Vanuatu i still no stable iet sins earli long yia ia we Vanuatu i witnisim tu taem jenj blong kavman blong hem.

  VBTC i traem blong karem komen blong Hon. Kalsakau mo Hon Loughman be tufla i no wantem kivim any toktok iet.

  Ofis blong Praem Minista tu hemi se bae ino givim eni comment naoia.

  Letest

  Sport

  More article

  • https://radio.vbtc.vu/radiovanuatu
  • Radio Vanuatu
  • Ol Radio Stesen
  • https://radio.vbtc.vu/paradisefm
  • Paradise FM
  • Ol Radio Stesen
  • https://radio.vbtc.vu/femmefm
  • Femme Pawa
  • Ol Radio Stesen