Sunday, May 19, 2024
29.8 C
Port-Vila
Sunday, May 19, 2024
More

  Kavman ofis long tri provins i klos

  Public Service Commission i putum aot notis blong ol Kavman Dipatmen long Malampa, Shefa mo Tafea i klosem ofis folem rabis weta.

  Jeaman blong Public Service Commission, Simil Johnson, i talem se ol dipatmen ia i mas klos blong putum gud ol propeti blong Kavman i stap long ol sef ples.

  Mr Johnson i talem se ol ofis ia i mas klos kasem taem we weta i kambak gud bakegen.

  “Commission i putum aot komunikesen i ko aot long ol ofisiol long Malampa, Shefa mo Tafea folem tropikol low ia,”

  “Ol ofis i mas klos mo ol kavman ofisa ia i lukaotem gud ol propeti blong kavman long ol aelan. Sapos situasen i ko daon wok i save ko hed bageken.

  “Notis ia i beis long konsaltesen we yumi kat wetem Meteo Dipatmen blong tri provins ia i klosem ol ofis mo no opereit.”

  Mr Johnson i talem se i no evri kavman dipatmen i klos from i kat sam oli provaedem essential seves mo i wan mas blong opereit. Ol ofis ia hemi Weta Ofis, Vila Central Hospital, Polis mo Media.

  Letest

  Sport

  More article

  • https://radio.vbtc.vu/radiovanuatu
  • Radio Vanuatu
  • Ol Radio Stesen
  • https://radio.vbtc.vu/paradisefm
  • Paradise FM
  • Ol Radio Stesen
  • https://radio.vbtc.vu/femmefm
  • Femme Pawa
  • Ol Radio Stesen