Friday, February 23, 2024
26.8 C
Port-Vila
Friday, February 23, 2024
More

  Kavman i visit olsem Chair blong MSG

  Prime Minista, Bob Loughman hemi enterem nasara blong ol Jif long wik ia olsem Chairman blong Melanesian Spearhead Group long Freshwota, Efate.

  Prime Minista blong Papua New Guinea, James Marape hemi handem ova title ia i ko long Prime Minista Loughman i no longtaem long Fiji.

  Jif John Tarilama we hemi ripresentem ol jif long kaontri hemi askem kavman blong yusum title blong hem blong mekem fair disisen.

  Hemi pointem se kaontri hemi mas kohed blong helpem West Papua mo New Caledonia blong karem independens.

  “Faet blong West Papua mo New Caledonia hemi blong yumi evriwan,” Jif Tarilama i talem.

  Prime Minista Loughman i talem se Vanuatu hemi kat tingting i stap blong West Papua hemi fri.

  Mo wetem title hemi karem bambae hemi givim moa pawa long ol disisen.

  “Bae yumi joinem hand blong mekem sua se West Papua mo New Caledonia i fri olsem yumi; Mi mekem toktok ia from kavman tete bae i nosave ronwe long direksen we ol olfala blong yumi i bin putum. Bae yumi ko hed blong mentenem position ia kasem tufala kaontri ia i fri olsem yumi,” Prime Minista Loughman i talemaot.

  Prime Minista Loughman bambae hemi lidim Melanesian Spearhead Grup blong tu yia.

   

  Letest

  Sport

  More article

  • https://radio.vbtc.vu/radiovanuatu
  • Radio Vanuatu
  • Ol Radio Stesen
  • https://radio.vbtc.vu/paradisefm
  • Paradise FM
  • Ol Radio Stesen
  • https://radio.vbtc.vu/femmefm
  • Femme Pawa
  • Ol Radio Stesen