Tuesday, April 16, 2024
24.8 C
Port-Vila
Tuesday, April 16, 2024
More

  Kavman i talem tankiu long wok blong health

  Hed blong Kavman i talem se Vanuatu i kat wan strong health system blong save dil wetem fes COVID-19 kes.

  Honoroble Bob Loughman i talem se tru long kapasiti we Ministry blong health i gat, i mekem se hemi save kontenem fes patien wetem COVID-19 long Vanuatu.

  “ Hemi no impoten tumas taem yumi lusum status blong yumi olsem wan COVID-19 fri kaontri, ” Prime Minister Loughman i talem.

  “ Rili wanem we i impoten hemi, sapos wan kaontri i kat kapasiti mo risos blong save kontenem wan kes blong hemi no spread i ko long jenerol population blong hem.

  “ Mo hemia olketa health ofisiol i bin mekem.”

  Prime Minister Loughman i talem se impotan samting we Vanuatu hemi save handelem fes kes blong COVID-19 hemi tru long wok we ol frontlin pipol oli putumaot.

  Spokespersen blong COVID-19, Russel Tamata, i talem se strong system we i stap i save minim tu se Vanuatu hemi bin redi long ol protocol plan blong hem blong identifaem gud ol pipol we oli stap kam long ol risk kaontri.

  Hemi talem se fes kes blong COVID-19 long Vanuatu hemi bin wan bigfala experience blong ol frontline woka blong priperem olgeta long ol taem we i stap kam.

  “ Taem yumi tokbaot system, hemi minim se, hao yumi handelem ol proses olsem hao yumi faenem wan potentol risk man we i stap kam outsaed long kaontri blong yumi mo hao yumi handelem hem long yumi kwarentinim hem, “ Mr Tamata i talem.

  “Long kes blong COVID-19 patient, hao yumi handlem kes ia long saed blong muvum hem i ko long isolation wod long Vila Central from hemi kasem wan sik we yumi nokat long Vanuatu.

  Fes covid19 case patient hemi aot long isolation ward long wik ia mo ko bak joinem komuniti blong hem long Blacksands long Port Vila.

  John Vuti, i rilis afta long negativ resal we hemi bin go tru long hem.

   

   

   

  Letest

  Sport

  More article

  • https://radio.vbtc.vu/radiovanuatu
  • Radio Vanuatu
  • Ol Radio Stesen
  • https://radio.vbtc.vu/paradisefm
  • Paradise FM
  • Ol Radio Stesen
  • https://radio.vbtc.vu/femmefm
  • Femme Pawa
  • Ol Radio Stesen