Thursday, June 13, 2024
24.8 C
Port-Vila
Thursday, June 13, 2024
More

  Kavman i anaonsem pat tu blong repatriation

  Kavman hem i anaonsem finis namba tu phase blong repatriation.

  Long wan Media Conference, Prime Minista Bob Loughman, i talem se olgeta repatriation ia bambae i kamaot long Australia, New Zealand, New Caledonia mo Fiji.

  Kavman hemi statem vinis proses blong pat tu blong repatriation long namba 6 August, mo namba tu flaet long namba 14 August wetem ol student blong Australian Pacific Technical College long Samoa.

  Tete hem i namba tri flaet we i kam long New Zealand wetem 119 pasenja everi wan.

  Head blong Kavman, Bob Loughman, hemi anonsem long tete se flaet we i kam tete, New Zealand Kavman nao hemi lukluk long hem blong karem bak bodi blong late High Commissioner blong Vanuatu long New Zealand.

  “Long flaet blong tete, Kavman blong New Zealand nao hem i givhan long hem, blong save tekem bak bodi blong late High Commissioner blong yumi long New Zealand. Late Johnson Naviti Marakipule mo olgtea famili memba blong hem we oli bin stap wetem hem long New Zealand,” Prime Minister Loughman i talem.

  Prime Minister Loughman i talem tu long toktok blong hem se Kavman i alaoem blong ol citizen mo resitens oli save kambak long kaontri be bambae oli mas folem ol COVID-19 protokol.

  “Long phase tu blong repatriation, Kavman hem i stap alaoem blong ol citizen mo ol residents blong yumi we oli stap aotsaed blong save kam bak, folem criteria we Dipatment blong Immigration mo Foreign Afeas hem i kivim aot mo bae National Disaster Management Office hem i coordinatem ol flaet wetem Air Vanuatu blong save tekem bak ol citizen mo ol residen blong yumi.”

  Hem i kohed blong talem se i kat ol international eapot we bambae Air Vanuatu i operatem ol flaet long hem.

  “Olgeta international eapot we bae Air Vanuatu hem i operatem ol flaet blong hem long hem, hem i Brisbane long Australia, Auckland long New Zealand, Nadi long Fiji mo Tontouta long New Caledonia.”

  Prime Minister Loughman i talem bigfala tankiu long olgeta pasta long ol prea, ol chief mo ol community long koperesen blong save kipim Vanuatu i wan COVID fri kaontri.

  Letest

  Sport

  More article

  • https://radio.vbtc.vu/radiovanuatu
  • Radio Vanuatu
  • Ol Radio Stesen
  • https://radio.vbtc.vu/paradisefm
  • Paradise FM
  • Ol Radio Stesen
  • https://radio.vbtc.vu/femmefm
  • Femme Pawa
  • Ol Radio Stesen