Tuesday, April 16, 2024
26.3 C
Port-Vila
Tuesday, April 16, 2024
More

  Seken rilis blong stimulus pakej paymen

  Kavman bae i rilisim ova long VT 20 million long seken paymen blong stimulus pakej long tedei i ko long olgeta kampani we oli entaetol long pay ia.

  Emploimen Stabilization Tim anda long Dipatmen blong Finance, i talem se olketa kampani we oli bin kasem fes paymen blong stimulus pakej blong manis Maj, bae oli kasem seken paymen ia we hem i blong manis April mo May.

  Rex Willie, Tim Lida blong stimulus pakej i talem se bifo oli rilisim mane ia iko long akaon blong ol kampani, ol emploia oli mas soem statemen blong Vanuatu National Provident Fund we i pruvum se oli bin pem ol wokman blong olgeta wetem fes paymen we i bin hapen long manis Maj.

  “Hem ia hem i blong pruvum se mane we kavman i bin kivim long ol emploia blong pem ol wokman blong olgeta long Maj, oli bin yusum long wan stret wei,” hem i talem.

  Mr Willie i talem se mane we oli bin rilisim i ko long ol kampani long fes paymen blong pakej ia i kasem long VT123 million, mo hemia i kaveremap 3,670 wokman everiwan.

  Long nara developmen, i gat 80 kampani aot long 302 kampani we oli qualify long wik ia blong kavman hemi save helpem olgeta wetem stimulus pakej.

  Hem i talem se “Tim blong Stabilization Pakej i bin lukluk tu long ol profit we ol kampani ia oli bin mekem long taem naoia we kaontri i stap long crisis blong COVID-19 pandemic.”

  Mr Willie i talem se mo sapos, profit we oli mekem i go daon, kompea long ol narafala taem, hemi soem long olgeta se kampani ia i rili nidim pakej blong kavman.

  “Aot long 80 kampani ia, tu telekomunikeisen kampani mo wan eneji kampani oli prosesem finis paymen blong stimulus pakej i ko long olgeta,” hemi talem.

  “Olgeta kampani ia, i gat Vodafone, Digicel Vanuatu mo VUI kampani long Santo.”

  Tim Lida ia i talem se paymen ia, i kam nomo folem ol rikwaimen we ol kampani ia oli mitim.

  Hem ia i kam afta we Council blong ol Minista i agri blong revium criteria blong pakej ia.

  “Mo i gat bikfala janis blong sam moa kampani bai oli kwalifae blong aksesem pakej ia,” hemi talem.

   

   

  Letest

  Sport

  More article

  • https://radio.vbtc.vu/radiovanuatu
  • Radio Vanuatu
  • Ol Radio Stesen
  • https://radio.vbtc.vu/paradisefm
  • Paradise FM
  • Ol Radio Stesen
  • https://radio.vbtc.vu/femmefm
  • Femme Pawa
  • Ol Radio Stesen