Thursday, June 13, 2024
25.8 C
Port-Vila
Thursday, June 13, 2024
More

  Jalenjem Palemen Dissolution Kot-Opposition 12 legislature

  Opposition grup blong 12 legislature i talem se bae oli jalensem disisen blong Head blong State blong disolvem Palemen.

  Lida blong Opposition blong 12 legislature, Ralph Regenvanu i talem long VBTC Nius tete evening.

  Hemi talem se i gat 27 Memba blong Palemen we i stap long opposition.

  “Bae mifala i jalenjem dissolution ia long court; Olsem majoriti blong ol Memba blong Palemen mifala i bin askem Palemen blong staon blong debatem wan mosen we i nogat trast blong singaotem Extra Ordinary Sitting. Extra Ordinary Session Spika i bin singaotem long las wik vinis long Thurday. Mo long Sunday, Executive blong ol Council blong Minista i askem Presiden blong disolvem Palemen afta we legislature i stap long proses vinis,” Mr Regenvanu i talemaot.

  “Mo mifala i sapraes tumas se Presiden i bin disolvem Palemen from i kat wan constitutional proses anda wei.  Mo Executive i nogat pawa blong involv long legislature. So from hemia mo fulap nara risen, bae mifala i ko long court blong testem pawa blong Presiden mo proses we dissolution ia hemi bin hapen.

  “Hemi inpoten blong mifala i mekem blong putum wan rod long futja situasen olsem i hapen.”

  His Excellency, Nikenike Vuribaravu hemi disolvem namba 12 Palemen long tete aftanun mo instrumen blong dissolution hemi mekem tete.

  Caretaker Prime Minista, Bob Loughman i talem se oli welkamem disisen blong Presiden anda long pawa we hemi kat.

  “Mi olsem Lida blong caretaker kavman bambae mifala i lukaotem kavman long best interes blong pipol long kaontri ia,” Mr Loughman i talem.

  “Bambae mifala i mekem sua se eleksen preparesen tu we bambae ol pipol blong Vanuatu i ko tru long hem, oli ko tru long hem long transparent fasen blong pipol i elektem ol memba blong olgeta blong ripresentem olgeta long niu Palemen.

  “So olsem caretaker kavman mifala i welkamem disisen blong Presiden from hem wan nomo i kat pawa anda long constitution. Apliksen i ko, i stap long hem blong talem no o yes. Mo tete hemi bin talem yes. So mi wantem talemaot long pablik se caretaker kavman bae i ko hed long wok blong hem long best interes blong pipol blong kaontri ia.”

   

   

   

   

   

   

   

  Letest

  Sport

  More article

  • https://radio.vbtc.vu/radiovanuatu
  • Radio Vanuatu
  • Ol Radio Stesen
  • https://radio.vbtc.vu/paradisefm
  • Paradise FM
  • Ol Radio Stesen
  • https://radio.vbtc.vu/femmefm
  • Femme Pawa
  • Ol Radio Stesen