Sunday, April 14, 2024
24.8 C
Port-Vila
Sunday, April 14, 2024
More

  Investikesen long dil blong Air Vanuatu airbus

  Kavman i launjem wan Commission blong Inquiry long wik ia i ko long Air Vanuatu folem disisen blong pem airbus 4 A-2-20.

  Minista blong Justice mo Community Service, Honoroble Esmon Simon i mekem niu apointmen blong komisen ia.

  Long rikomendasen blong Council blong ol Minista, Minista blong Justice mo Community Seves, Honoroble Esmon Simon i apointem eight pipol blong lukluk long proses blong agrimen ia.

  Minister Simon i talem se Kavman i faenmaot se i gat sam infomesen i no klia long dil blong fofala Airbus we Vanuatu i sud pem.

  “Ol  niu Airbus aircrafts blong Air Vanuatu ia hemi folem wan plan blong Air Vanuatu, Airports Vanuatu mo Tourism Ofis,” hemi talem.

  “Mbe i gat kwesten long kost mo how dil ia i bin hapen anda long lidaship blong foma Chief Executive Officer blong national airline, Air Vanuatu, Dereck Nice mo foma board chairman, Joel Lengsau.

  “Mi stap talem toktok ia nomo from naoia bai yumi prosid wetem commission blong inquiry ia long Air Vanuatu mo lukluk se bai long January namba fo i kat ol nara commission tu i stap we bai i lukluk long saed blong Logging mo Housing Corporation.

  “Mani blong yumi i limit nomo mo wanem yumi stap traem vinisim commission blong inquiry ia mo wok long ol nara wan.”

  Minister Simon i kivim tri manis long tim ia blong oli kompletim investikesen ia mo presentem ripot ia, from bae i mas ko long fes ordinary sitting blong Palamen long manis April 2021.

  “  Kavman blong Vanuatu tru long council blong ol minista oli kat trust long Ministry mo mifala i luk fowod blong oli pefomem ol duti blong olketa olsem ol komisena.

  Chairman blong Commission of Inquiry, John Path, i talem tankiu long Kavman long trast mo konfidens we oli kivim long tim blong hem blong save karemaot wok ia.

  Hemi asurem kavman tru long Ministry blong Justice mo Community Service se bae oli vinisim wok ia long taem frame we oli kivim.

  Ol memba i gat Albert Nalpini, Joseph Niel, Robert Bohn Junior, Sakiusa Kalsakau mo Betty Kalorisu.

  Secretary blong commission ia hemi Jimmy Andeng.

  Letest

  Sport

  More article

  • https://radio.vbtc.vu/radiovanuatu
  • Radio Vanuatu
  • Ol Radio Stesen
  • https://radio.vbtc.vu/paradisefm
  • Paradise FM
  • Ol Radio Stesen
  • https://radio.vbtc.vu/femmefm
  • Femme Pawa
  • Ol Radio Stesen