Friday, February 23, 2024
26.8 C
Port-Vila
Friday, February 23, 2024
More

  Inkris long COVID kes

  Ministry blong Health i konfemem 14 niu kes long Shefa long las 24 haoa.

  Director General long Ministry long Health, Russel Tamata, i konfemem tete moning.

  “Hemia sapos yumi we yumi stap folem olgeta apdeit i kam, hemia i kat wan drop long 13 kes folem las apdeit we yumi bin rikodem 27 niu kes,” Mr Tamata i talem.

  “So hemia i wan gud samting we yumi luk. Long Santo yumi luk, six aktiv kes long las 24 haoa mo hemia i wan inkris from we yumi no bin rikodem niu kes long pas 24 haoa.

  “Yumi kat wan total blong 260 niu kes long Vanuatu sins January 2022. Long brekdaon blong 260 ia, yumi kat 229 kes hemi ripot long Shefa long Port Vila, mo 31 kes i rikod long Santo. Aot long hem ia, sapos yu we yu save folem ol kes apdeit ia, hemia i wan dikris blong 11 kes kompea long ol niu kes.

  Mr Tamata i talem se i kat wan kes blong COVID-19 long Saot Santo.

  “Hemi i wan samting ia we yumi stap talem evri taem blong se taem we yumi kat lokdaon mo curfew, Ministry blong Health i stap askem sapot blong provincial kavman mo ol eria administrata blong rispektem ,” Mr Tamata i talem.

  “Hemi wan samting we hemi veri unfortuneit mbe gud samting se i nogat eni kes long Not Efate mo i stap nomo long Saot Efate, tete yumi luk Presiden blong Shefa Provins i kamaot blong kol long olgeta pipol blong hem blong mas rispek ol disisen we i stap.

  “Virus ia hemi muv wetem pipol mo mi wantaem mekem i klia se sapos yumi rili serious blong kontenem virus ia naoia, mi wantem tumas blong pipol i rispektem ol oda we Minista blong Health i putum aot. ”

  Long statistic blong Health Ministry, 73 percent blong ful population blong Vanuatu i tekem fes stik blong COVID-19. Mo 53 percent i tekem seken stik.

  “Ministry blong Health bambae i kontinu blong rolemaot ol plan blong stik meresin ia blong pipol i no sik mo en ap long hospital,” Mr Tamata i talem.

  Mr Tamata i talem se fo man i admit long Vila Central Hospital. Mo tu i stap long critikol kondisen(sik bigwan).

  “Mi wantem kontinu blong kol blong yumi mas ko tekem stik blong yumi nosave en ap long hospital olsem olgeta fo ia. Yumi Vanuatu i kat hae kes blong Non-Communicable Disis mo kavman i bin mekem pat blong hem i kam blong tekem stik blong COVID-19.

  “Long taem naoia, yumi nokat eni ded. Mi askem ol jif long ol komuniti blong yumi wok tugeta blong kat wan gud sakses program blong traem no spreadem sik ia i ko long Not Efate mo ol nara pat blong Santo long east mo not santo mo even long Malo.”

  Letest

  Sport

  More article

  • https://radio.vbtc.vu/radiovanuatu
  • Radio Vanuatu
  • Ol Radio Stesen
  • https://radio.vbtc.vu/paradisefm
  • Paradise FM
  • Ol Radio Stesen
  • https://radio.vbtc.vu/femmefm
  • Femme Pawa
  • Ol Radio Stesen