Tuesday, April 16, 2024
24.8 C
Port-Vila
Tuesday, April 16, 2024
More

  Wok blong impruvum Air Vanuatu operesen

  Wan miting i no longtaem i luk se Kavman bae i wok blong impruvum operesen blong Nasonal Airline.

  I gat plante konsen long pablik abaot operesen blong Air Vanuatu we kavman i gohed blong spendem plante million blong vatu.

  Minista blong Finance mo Economic Management, Johnny Koanapo i talem se kavman i lukluk long re-structuring blong airline.

  Minista Koanapo i talem se kavman i lukluk blong salem sam shea i ko long ol lokol kampani.

  Hemi talem se naoia hemi nomo wan secret blong kavman be admitim se i no stap long wan gud shape.

  Minista Koanapo i talem se fact we i stap naoia se i no evri destination long Vanuatu hemi profitable.

  Folem financial ripot we kavman i risivim tu wik i pas, Mr Koanapo i talem se wan profitable route hemi Tanna wetem Santo, wael ol narawan, airline i mas mekem komuniti obligation blong hem nomo, we i minim se oli no mekem mani taem oli ko long hem.

  Be kavman bai i no save mekem wan samting, from hemi duti blong hem blong mekem sua se ol pipol blong hem oli muv from wan aelan i ko long wan narawan even long lost blong airline.

  “I mekem se kavman i tekem wan disisen blong umi lukluk long re-structuring blong kampani. Mifala i asaenem hemia i ko long bod of Directors mo mifala i sud mit bakegen i no longtaem blong oli kivim ol option blong faenem ol narafala wei blong mekem sua se private sector inkludum ol institutions, o wan man we oli wandem kam pat long kampani ia bai kavman bai i lukluk long hem,” Minista Koanapo i talem.

  “Wanem we kavman i talem espeseli anda long leadership blong honourable prime minister, bambae kavman i no letem kampani ia i foltaon, hemia hemi kampani blong yumi, bai yumi mekem every samting neseseri blong mekem sua se i ko hed blong stap long feet blong hem even sapos hemi stap crawl, bambae yumi mas mekem i wokbaot, even i wokbaot koko i foldaon bai yumi mas leftemap from naja blong aelan blong yumi i rikwarem se bai yumi mas gat wan airline.  ”

  Hemi adem se problem blong airline hemi no wan problem blong tu o tri yia, from hemi stap longtaem vinis.

  Minista Koanapo i talem se taem we kavman i ko insaed, i bin gat wan commission of inquiry mo oli faenem aot se i gat sam eria we i nid blong lukluk long hem. Mo hemia nao oli stap wok long hem yet naoia.

  Letest

  Sport

  More article

  • https://radio.vbtc.vu/radiovanuatu
  • Radio Vanuatu
  • Ol Radio Stesen
  • https://radio.vbtc.vu/paradisefm
  • Paradise FM
  • Ol Radio Stesen
  • https://radio.vbtc.vu/femmefm
  • Femme Pawa
  • Ol Radio Stesen