Sunday, April 14, 2024
28.8 C
Port-Vila
Sunday, April 14, 2024
More

  Igat mix-reaksen long ol Lida konsenem Insabiliti

  Sam nasenol Lida igat sam mix-reaksen long muv weh istap go hed naoia.

  VBTC Nius i toktok wetem sam Lida we i agree se oli mas putum end long Instabiliti long kantri.

  Emia afta long past 1 yia 1 manis stret tede we kantri i fesem hard taem long ol developmen blong hem.

  Minista blong Yut mo Spot, Hon. Tomker Netvunei i talem seh “i gud blong yumi go bak long eleksen mo long ples ia nao mbae olketa we i stap jamp jamp mbae oli ansarem ol vota blong olketa,why oli jamp mo why oli mekem muvmuv.”

  Hemi kontinue tu blong talem se sipos i kat disolusen hem for wan emi no redi long snap eleksen.

  VBTC Nius i toktok tu wetem honorable memba blong Efate rural konstituensi , Samuel Andrew Kalpoilep.

  “Sipos i hapen se i kat disolusen mbae i dipen plante nao long wanem weh mi mekem long 1 yia wan manis we mi stap olsem wan memba blong palemen, long end blong dei yumi evriwan i wantem stability.”

  Memba blong Palimen blong Malekula Konstituensi Alik Terry ise:

  “Blong talem stret mi mas apolojaes long ol vota blong mi long malekula seh yes mbae i kat disolusen. yumi evriwan i wantem stabiliti mo emi mo kud letem pipol i disaet.”

  Letest

  Sport

  More article

  • https://radio.vbtc.vu/radiovanuatu
  • Radio Vanuatu
  • Ol Radio Stesen
  • https://radio.vbtc.vu/paradisefm
  • Paradise FM
  • Ol Radio Stesen
  • https://radio.vbtc.vu/femmefm
  • Femme Pawa
  • Ol Radio Stesen