Sunday, May 19, 2024
24.7 C
Port-Vila
Sunday, May 19, 2024
More

  I nokat eni saspek COVID kes long Vila hospital

  Vila Central Hospital i konfemem se i nogat eni saspek kes blong COVID-19.

  Acting Medical Superintendent blong Vila Central Hospital, Dr Jimmy Obed wetem Acting Director blong Hospital services, Dr Sereana Natuman, i konfemem se sikman ia we hemi saspek long COVID-19 hemi no tru.

  Long tete moning, pipol i sek long wan notis we i stap long doa blong Vila Central Hospital we i talem se i gat wan saspek kes blong COVID-19.

  Mbe manejmen blong Vila Central Hospital i talem se asesmen blong olgeta i faenem se sikman ia i no mitim rikwamen blong stap olsem wan saspek from hem i no wan franlaen wokman mo hemi no kam in kodak wetem ol man we oli stap long kwarentin.

  Dokta Natuman i talem se dokta we hemi lukluk long kes ia long Sunday naet hemi no bin jekem gud sikman ia bifo hemi putum aot notis long Emergency unit blong Vila Central Hospital.

  “Hemi no even rijim wan defenisen blong saspek,” Dr Natuman i talem.

  “Hemi wan mis komunikesen nomo we bai hemi no hapen bakeken.”

  Dr Obed i talem se eni information we i ko aot long pablik hemi kamout nomo long manejmen.

  “Eni infomesen we i sud ko aot long pablik hemi sud pas tru long manejmen blong kivim out stret infomesen,” Dr Obed i talemaot.

  “Wanem we hemi hapen bai mifala i dil wetem inteneli.”

  Sikman ia we oli bin ting se hemi wan saspek, oli bin mekem test long hem mo risal hemi kam aot negativ.

  Dr Obed i talem se oli konfiden se naoia we i stap i nogat any komuniti transmisen blong COVID-19.

  “Ol ripot we i kam i talem se i nogat man hemi prijim eni samting blong mekem se yumi stap saspektem sam COVID-19 kes long komuniti,” Dr Obed i talem.

  “Seveilens hemi ko aot tu taem blong rikonfemem bageken, mo stil hemi semak, i nogat eni kes long komuniti.”

  Vanuatu hemi kat naoia 12 border kes blong COVID-19 mo evriwan oli stap long kwarentin. Efate mo Offshoa aelan oli stap long level 1.

  Letest

  Sport

  More article

  • https://radio.vbtc.vu/radiovanuatu
  • Radio Vanuatu
  • Ol Radio Stesen
  • https://radio.vbtc.vu/paradisefm
  • Paradise FM
  • Ol Radio Stesen
  • https://radio.vbtc.vu/femmefm
  • Femme Pawa
  • Ol Radio Stesen