Sunday, April 14, 2024
24.8 C
Port-Vila
Sunday, April 14, 2024
More

  I no mas kat discrimination akensem ol repatriate

  Kavman i talem se ol pipol i no mas discriminatem ol pipol we oli kamaot long kwarentin.

  Minista blong Helt, Sailas Bule, i talem toktok ia tete long las rilis ceremoni blong olketa repatriate long Port Vila.

  Hemi talem se, “Mi stap apil long ol family mo ol komuniti blong raon long kaontri blong welcomem bak ufala mo sapotem yufala.”

  “I no mas kat eni rabis lukluk long olketa pipol se yufala i kam wetem sik from hemi rong.

  “Nomata long ol jalenj we kaontri i stap fesem wetem Wol pandemic ia, repatriation blong Kavman hemi wan sakses.

  “Las rilis blong ol pipol long kwarentin i soem se Vanuatu hemi still COVID-19 fri.”

  VBTC i kasem toksave se i kat ova 1500 pipol oli bin repatriate long fes phase blong repatriation long manis May.

  Director General blong Ministry blong Health, Russel Tamata, i talem se tim blong hem i bin faenem sam eria we oli fail long hem, mo bai oli wok gud long hem long seken phase.

  Hemi talem se, “Ol jalenj ia, bai i helpem kavman blong lukluk bak long ol procedure, process, mo protocol blong kaontri mo redi long nekis repatriation long manis August.”

  Minista Bule i talem se wan long ol impoten pablik helt measures blong preventem virus blong COVID-19 blong i no kam insaet long kaontri, hemi tru long kwarentin blong 14 dei, we i equal long incubation period blong coronavirus.

  Hemi talem tankiu long behalf blong kavman i ko long National Disaster Management Ofis, Department blong Health, mo ol nara kavman dipatmen we oli bin stap long fraen line blong dil wetem repatriation we kavman i mekem.

  Fes phase hemi bin stat long 27 Mei kasem long 23 June wetem 16 flaet we i karem araon long 1528 pipol .

  Aot long namba ia, 68 per cent hemi ol Recognised Seasonal Employee Ni-Vanuatu wokman.

  Letest

  Sport

  More article

  • https://radio.vbtc.vu/radiovanuatu
  • Radio Vanuatu
  • Ol Radio Stesen
  • https://radio.vbtc.vu/paradisefm
  • Paradise FM
  • Ol Radio Stesen
  • https://radio.vbtc.vu/femmefm
  • Femme Pawa
  • Ol Radio Stesen