Saturday, May 18, 2024
25.8 C
Port-Vila
Saturday, May 18, 2024
More

  Politikol Pati loa i mas kat

  Ol niu candidate blong Palemen i mas putum loa blong politikol pati blong protektem olgeta.

  Fes Spika blong Palemen mo Foma Prime Minista blong Vanuatu, Maxime Carlot Korman i talem long National Netwok blong VBTC tete.

  “I nogat loa we i protektem ol politikol pati tete;  sapos i kat law bambae oli kontinu to develop wetem ol polisi blong olgeta,” Mr Korman i talem.

  “Taem yumi nogat loa hemia nao i stap tete ia, oli elek long Union blong Moderate Party o Vanua’aku pati be oli save jens; raet blong olgeta be from we i nogat loa.

  “Mi tink se long fiuja mi wantem enkarejem ol man, ol yangfala blong yumi we oli mas rijista mo ko long vot from hemi impoten. Hemi detamanem kaontri, Yumi vot ia from wan kavman, wan palemen we i mekem kavman mo hemi mas praktisim wan polisi we i gud long pipol blong Vanuatu.

  “System blong yumi we i nogat proteksen blong politikol pati ia, nekis kavman hemi mas mekem blong protektem ol politikol pati. So neks eleksen we i kam long 2026, bambae loa ia i stap vinis mo loa ia we i ko ia oli save se oli vot long pati ia mo bae oli stap long hem blong fo yia. Oli nosave ronwe mo sapos oli wantem ronwe, loa i provaed se oli mas resign long seat blong yu long Palemen. Mi long lukluk blong mi sapos yumi wantem sefem Vanuatu i mas kat loa ia blong i save develop democratikli. Hemia nao yumi stap talem politikol reform.”

  Mr Korman i talem se bifo politikol camapign i fokas long polisi.

  “Long taem blong campaign blong mifala, pipol i no bigwan olsem tete. Yumi luk ol provins i develop, tufala town i develop, namba blong pipol i jens so hemi difren kompea from ol candidate i mas strong blong talemaot ol polisi blong konvinsim pipol.” Mr Korman i talem.

  “I moa had bitim long level blong mifala bifo. Bifo yumi bin plei eleksen bitwin tufala town mo yumi talem se rural nomo. Tete yumi kat establisem six provins i stap we olgeta tu i ko tru long eleksens. Wetem provins i kam antap i mekem se ol national mo provinsiol eleksen oli kam mo komplikeit mo ol candidate we oli wantem winim seat oli mas konvinisim pipol long polisi blong olgeta.

  “Mi luk olsem tete ol polisi be oli lukluk lo ol man, wanem nao man ia i givim long olgeta o sapotem blong oli sapotem hem; sam ples yumi luk vatu tu plei, man i mas kat mani blong ko eleksen. Mi sapos kobak campaign mi mas redi enaf mani blong finansem camapign, tete i difren, wan man we hemi tink se hemi kat samting blong stanap hemi ko mekem politik nao, hemi no wari tumas long polisi . Hemi no wari tumas politikol pati as long as hemi kat mani.”

   

  Letest

  Sport

  More article

  • https://radio.vbtc.vu/radiovanuatu
  • Radio Vanuatu
  • Ol Radio Stesen
  • https://radio.vbtc.vu/paradisefm
  • Paradise FM
  • Ol Radio Stesen
  • https://radio.vbtc.vu/femmefm
  • Femme Pawa
  • Ol Radio Stesen