Tuesday, April 16, 2024
24.8 C
Port-Vila
Tuesday, April 16, 2024
More

  Hevi ren long Vanuatu yet

  Vanuatu bae i stil expektem hevi ren long wik ia.

  Franky Peter, Duty Weta Forecasta long Meteo Dipatmen, i talem long VBTC Nius long tete se hemia i folem tu low presa.

  Mr Peter i talem se wan low presa i stap long saot blong Solomon Islands mo nara wan long saot blong New Caledonia.

  “Yumi kat wan low presa tu long Saot blong Solomon Islands we i sud muv i long kaontri long Thursday,” Mr Peter i talem.

  “Wiken ia ren i sud stap yet. Naoia janis blong i kam wan saeklon i stap low yet kasem thursday o Friday pa yumi faenemaot.

  “Weta we i stap naoia i kos tru long wan nara low presa we i bin stap ova long yumi mbe naoia i muv i ko long Saot New Caledonia.

  “Yumi long Vanuatu i stil expektem klaod kondisen mo isolate hevi renfol wetem woning blong hevi ren tu i stap yet.

  Mr Peter i advisem ol pipol se Vanuatu i stap long Saeklon sisen mo pipol i mas rere oltaem.

  “January, February mo March hemi oltaem blong category faev saeklon,” Mr Peter i talem.

  “Ol pipol we oli stap kolosap long ol riva o eria we i low bae i stil experiencem flood.”

  Letest

  Sport

  More article

  • https://radio.vbtc.vu/radiovanuatu
  • Radio Vanuatu
  • Ol Radio Stesen
  • https://radio.vbtc.vu/paradisefm
  • Paradise FM
  • Ol Radio Stesen
  • https://radio.vbtc.vu/femmefm
  • Femme Pawa
  • Ol Radio Stesen