Thursday, June 13, 2024
25.8 C
Port-Vila
Thursday, June 13, 2024
More

  Hevi penalti blong internet crime

  Pipol i save faen long VT3 million sapos oli spoilem nara man online.

  Cyber Crime Unit i putum aot wan woning tete.

  Cyber Crime Unit hemi ripotem wan inkris long namba blong ol nogud post o komen we hemi minim blong spoilem narafala man.

  Superintendent Kency Jimmy Kalopang, Legal Ofisa long Vanuatu Polis Force, i talem se sapos wan post i harasem mo threatenem wan man bae hemi save ko long kalabus blong 3 yia.

  “O faen hemi VT3 million,” Mr Kalopang i talem.

  “Criminal label hemi taem we wan man i putum aot wan post long fesbuk we oli save se hemi wan kiaman infomesen mbe oli mekem long pablik platform wetem tinktink blong spoilem nara man. Mo hemia penalti blong hem, hemi 2 yia long kalapus.”

  Chief Information Ofisa long Ofis blong Government Chief Information Officer, Gerard Metsan i talem se loa blong internet hemi pas vinis mo i stap long ful fos naoia mo Polis i redi blong dil wetem ol komplen ripot.

  Mr Metsan i kol long pipol blong mek yus long loa ia blong katem daon fasin ia.

  “So pipol i kat raet blong ko ripotem eni samting we i ko akensem olgeta long fesbuk long polis blong hemi yusum loa blong prosecutum ol man ia,” Mr Metsan i talem.

  Mr Metsan i talem se Vanuatu i wan christian kaontri mo hemi kat raet long freedom blong expression.

  “Mbe yumi stap long situasen blong COVID, gudfala samting blong save mekem long fren blong yu hemi blong stopem ol post we i no help,” Mr Metsan i talem.

  “Postem ol samting we bae i helpem kavman mo ol citizen blong help katem daon COVID long Vanuatu tete.”

  Sergeant Jeff Natapei, Cyber Safety Trainer long Crime Prevention long Vanuatu Police Force i talem se pipol i save aplae mo mekem direk ripot i kam long unit blong ‘Serious crime’.

  Hemi talem se oli bin prosecutum sam man vinis mbe hemi nosave talem amas.

  Mr Natapei i talem se kasem tete loa ia i ko hed blong panishim ol pipol we oli brekem.

  VBTC Nius i witnesem naoia long social media, plante man i swe mo talem nogud nara man long fesbuk.

  Sergeant Natapei i ko hed blong remindem pablik espeseli ol admin blong ol fesbuk grup se ol infomasen we oli stap apruvum i mas tru bes long ol facts mo i no spoilem nara man.

  Cybercrime loa i bin pas long Palemen long 2021.

   

   

   

   

   

  Letest

  Sport

  More article

  • https://radio.vbtc.vu/radiovanuatu
  • Radio Vanuatu
  • Ol Radio Stesen
  • https://radio.vbtc.vu/paradisefm
  • Paradise FM
  • Ol Radio Stesen
  • https://radio.vbtc.vu/femmefm
  • Femme Pawa
  • Ol Radio Stesen