Saturday, May 18, 2024
25.8 C
Port-Vila
Saturday, May 18, 2024
More

  Hed blong State i askem strong rul blong COVID-19

  Hed blong State i kol blong pipol i kontinu blong aplaem strong rul blong COVID-19.

  His Exellency, Pastor Obed Moses Tallis, i talem se nomata se Vanuatu i fri long sik ia mbe pipol i mas tinkbaot helth blong olketa blong mekem se sik ia i no kam insaed long kaontri mo bae hemi had blong kontrolem.

  Hemi talem se, “Vanuatu i bin involve long faet blong virus ia blong i no kasem kaontri mo nomata se i nokat wan infeksen insaed long kaontri, shado blong hem i afektem wan wan man, woman, pikinini long wan hom mo ful nasen.”

  President Tallis i talem se sik ia i stil kontinu yet raon long wol mo pipol i mas tekem not long hem.

  Prime Minister, Bob Loughman, i tankiu bigwan long fes prea blong His Excellency, Pastor Tallis long taem we nius blong coronavirus i jes stat.

  Lida blong Opposition, Ralph Regenvanu, i talem tankiu long ol franline line ofisa blong Kavman, non-government mo pravaet sekta  we oli stap wok had sins long manis March vinis blong kipim yumi i sef long taem blong ol repatriation blong ol citizen mo residen mo long taem blong COVID-19 pandemic ia.

  Hemi talem se, “Wok had blong olgeta ia nao i mekem se tete God i blessem yumi mo yumi no kasem sik ia yet long kaontri.”

  “Mi wantem talem tankiu tu long ol citizen mo residen blong yumi we oli involve long repatriation long sapot blong olgeta we oli mas sacrifaesem muvmen blong olketa from interes blong sefti blong nation,” Mr Regenvanu i talem.

  His Excellency i askem nid blong sefgaedem ol wok blong ol pipol we COVID-19 i afektem olketa.

  “Kipim ol pipol blong yumi long wok hemi best wei blong helpem olketa blong oli save tekem kea long ol famili blong olketa,” hem i talem.

  “Kipim skil blong olketa i laef kasem taem economic blong yumi i impruv mo kam gud bakeken.”

  Mr Regenvanu i talem se, “Long Luganville mo Port Vila tete, plante man i lusum wok mo even fulap bisnis haos i klos mo i en.”

  “Bambae i kat sam moa i lus bifo en blong yia ia, sapos yumi no kivim priority long hem,” hem i talem.

  “Opposition i bin sherem tinktink blong hem wetem kavman vinis blong Employment Stabilisation Payment i mas implemen kasem en blong yia blong protektem ol wok mo ol bisnis ia, mbe i no hapen olsem.

  “Sapos yum i nid blong transfomem economic blong yumi, yumi nid blong tekem olgeta we oli bin wok vinis wetem yumi mo transfom olgeta mo retrainem mo lukluk bak long wok blong olketa mo long wei ia yumi kipim skil mo save blong olgeta i laef long benefit blong economic long longtaem.”

  Prime Minister, Bob Loughman, i talem se, “Ol disasta we i hapen long kaontri olsem COVID-19 pandemic, Saeklon Harold mo ashfall long Ambae mo Tanna i kriatem difikelti we yumi kontinu blong fesem.”

  Hemi talem se Kavman we i stap tete i kam long pawa long wan jalenjing taem.

  “Mo Kavman bae i kontinu blong mekem wok blong adresem,” Prime Minister Loughman i talem.

  “COVID-19 hemi mekem yumi blong lukluk long difren rod, yumi mas jenjem fasen blong yumi long hao yumi mekem bisnis blong muv i ko long futja.

  “Kavman i respon long impak blong COVID-19 long fulap wei, mo wan long olgeta hemi long stimulas pakej blong sapotem economi.

  “Talem tankiu long olgeta we oli kat taem blong mit wetem praevat sekta blong yumi long hao yumi save securem ol wok long kaontri blong yumi.”

  Prime Minister Loughman i talem se COVID-19 hem i jensem landscape blong mekem bisnis long wol mo even Vanuatu.

  Lida blong Opposition i talem tankiu long olgeta citizen we oli bin lusum wok blong olgeta long disasta blong COVID-19 long fasen we oli stap faenem ol difren wei blong engage long prodaktiviti aktiviti blong sapotem food securiti mo sasteinem wellfair blong famili blong olgeta.

  “Blong mekem sua se famili blong olketa i survive mo ol pikinini blong olketa i gro ap long wan fasen we oli sef, oli kat kakae mo oli kat shelter,” hem i talem.

  “Yumi ol lida i mas some solidariti wetem olgeta blong mekem evri best blong yumi blong putum ol polisi blong helpem olgeta.”

  Letest

  Sport

  More article

  • https://radio.vbtc.vu/radiovanuatu
  • Radio Vanuatu
  • Ol Radio Stesen
  • https://radio.vbtc.vu/paradisefm
  • Paradise FM
  • Ol Radio Stesen
  • https://radio.vbtc.vu/femmefm
  • Femme Pawa
  • Ol Radio Stesen