Saturday, May 18, 2024
25.8 C
Port-Vila
Saturday, May 18, 2024
More

  Gudfala seves i mas ko long pipol

  Ol Kavman dipatmen i mas kivim gudfala seves long ol pipol folem mani we kavman i givim.

  Niu Jeaman blong Public Service Commission (PSC), Simil Johnson i talem long VBTC se “Commission we mi lidim tete, bae i lukluk plante long loa blong Public Service mo tu lukluk sapos i kat nid blong mekem eni jenis folem loa we i stap vinis.

  Hemi talem se “Review ia hemi blong help adresem ol seves deliveri blong kavman i ko long population blong Vanuatu.

  “Be olsem oltaem bambae i no hapen ova naet be commission bae i adressem ol mata ia folem process,” Jeaman blong PSC i talem.

  Mr Johnson i talem se commission we i kam insaed naoia, bai i sitdaon mo andastanem ol wok blong Public Service Commission.

  Hemi talem se i gat fulap outstanding isu long saed blong recruitmen process, we bai niufala commission bai i lukluk tu long hem.

  “Hao blong yumi equipem ol public servant blong oli mekem gud ol wok blong olketa.

  “Mo hao blong mekem sua se ol isu blong olketa i adres folem process blong loa.

  “I kat plante isu we bae mifala i lukluk long hem be i stap long Commission nao blong mekem disisen long hem.

  “Bae commission i wok plante wetem ol official blong Public Service we i stap mo lukluk long ol mata ia.

  Mr Johnson i konfemem long VBTC long wik ia se hemi risivim apointmen blong hem long Ofis blong Presiden blong Republic blong Vanuatu.

  Mr Johnson i bin stap fastaem olsem director blong Statistic Ofis.

  VBTC i kasem toksave se ol narafala memba we President blong Vanuatu, Pastor Obed Moses Tallis i bin apointem, hemi Marinette Lucy Abbil, Robin Mulonturala, David Seule Timatasaliu mo Job Dalesa.

  President Tallis i mekem ol apointmen ia folem pawa we hemi kat long sub article 59 (1) mo (2) long Constitution blong Republic blong Vanuatu.

  Letest

  Sport

  More article

  • https://radio.vbtc.vu/radiovanuatu
  • Radio Vanuatu
  • Ol Radio Stesen
  • https://radio.vbtc.vu/paradisefm
  • Paradise FM
  • Ol Radio Stesen
  • https://radio.vbtc.vu/femmefm
  • Femme Pawa
  • Ol Radio Stesen