Tuesday, April 16, 2024
26.3 C
Port-Vila
Tuesday, April 16, 2024
More

  Folem loa blong wok-Labour

  Labour i kol blong komplae long Employment act.

  Kol ia i kamaot folem wan social media post we Air Vanuatu i putum aot long wik ia blong stopem ol staff blong no putum aot confidential infomesen long national airline.

  Labour Commissioner, Muriel Meltenoven i talem se steitmen ia i kamaot folem inspeksen we oli bin mekem long Air Vanuatu i no longtaem.

  “Mi no hapi taem mi luk circula ia; mi nosave hu i putum aot long social media mbe mi wantem remaedem CEO(Chief Executive Ofisa blong Air Vanuatu) se Labour hemi stap mekem wok blong hem folem loa; Anda long Employmen act, Commissioner blong Labour hemi kat pawa blong hemi enterem mo inspektem eni bisnis haos,” Mrs Meltenoven i talemaot.

  “Hemi wan rikamen blong ol woka i produsum ol infomesen long ol wok ples blong olgeta. Mifala i wok tugeta wetem airline mbe mi stap konsen nomo long ol loa blong Labour we kampani hemi breachim(brekem) bigwan long saed blong ol kondrak blong ol staff.

  Kavman hemi givim VT155 million long manis May yia ia(2022) i ko long National airline olsem first phase blong VT300 million redundancy program blong National Airline.

  “I tru kavman hemi bin komitim hem blong mekem sua se wellfare blong ol wokman long national carrier o airline blong yumi ia oli sotem aot mbe ol toktok long rod we yumi harem we mi no karem eni black mo waet blong konfemem mbe mi save se sam long ol staff ia oli stil no kasem ol entitolmen pei blong olgeta,” Mrs Meltenoven i talem.

  Mrs Meltenoven i talem se ol foreigner we oli kam wok long Vanuatu oli mas folem rul blong wok.

  Hemi askem ol wokman blong toktok aot long ol isu we oli fesem long ol wok ples.

  Long Civil Aviation Dei selebresen long Wednesday ia long Feiawa Seafront Park, Port Vila, Chief Executive Ofisa blong Air Vanuatu i ripitim se oli stap wok blong imprvum seves blong Airline mo oli stap wetem long sapot blong kavman.

  “Mi wantem congratulatem Air Vanuatu tim long ol sacrifice mo hadwok,” Mr Finao i talem.

  Bifo COVID, Air Vanuatu i kat 459 staff mo taem COVID i hit i kasem 88 ful taem staff mo ova 100 pat taem staff.

  “Mifala i wok wetem namba blong ol staff ia kasem long July 1st we International boda i open, naoia i kat 333 staff we oli ful taem mo 63 oli wok pat taem,” Mr Finau i talem.

  “Capasiti i inkris i ko long poin we ol ekipmen i nomo naf mo olsem yumi save mifala i popula organisation long fesbuk from i kat fulap isu, ol samting i stap muv kwik. Ekipmen we mifala i kat hemi 1737, wan ATR72600, Tu twin otter 300 mo wan Islander.”

  “Economic growth sins Fes blong July mifala nao i tekem 90-95% blong dei recovery mo mi mas talem tankiu long tim, tankiu long pablik mo mi save se bae mifala i ko hed blong impruv mo hop blong karem moa asisitens long niu kavman.”

  Mr Atu i talem long VBTC Nius tete se bae oli arenjem wan Media briefing long Friday ia.

   

   

  Letest

  Sport

  More article

  • https://radio.vbtc.vu/radiovanuatu
  • Radio Vanuatu
  • Ol Radio Stesen
  • https://radio.vbtc.vu/paradisefm
  • Paradise FM
  • Ol Radio Stesen
  • https://radio.vbtc.vu/femmefm
  • Femme Pawa
  • Ol Radio Stesen