Sunday, April 14, 2024
24.8 C
Port-Vila
Sunday, April 14, 2024
More

  Fo man Bangladesh i ko long kalapus

  Fo man Bangladesh i ko long kalapus long wik ia from oli involve long fes Human Trafiking kes long Vanuatu.

  Jif Justice Vincent Lunapek, i stetem se kot i faenem se Sekdah Somon, Buxoo Nabilah Bibi, Anowar Hossain mo Palas Hosan oli gilti long ofens blong human trafiking, slavery, money landering, International assault, tret blong kil mo emploem forena witaot wok permit.

  Evri mata ia i ko agensem loa blong Vanuatu.

  Court i sendem Sekdah Somon we oli save long hem olsem Mr. Price i ko long 14 yia kalapus mo bae i pem wan faen blong VT60,000.

  Buxoo Nabilah Bibi i ko long 7 yia kalapus mo bae i pem wan faen blong VT20,000.

  Anowar Hossain bae i ko long kalapus blong 6 yia mo Palas Hosan blong 7 yia.

  Jif Jastis i talem se sentens blong olgeta ia i stat long Novemba 20 2018

  Supreme Court i givim oda se Vanuatu Polis Force bae i karem ful ditel infomesen blong ol man Bangladesh ia inkludum ful nem, deit we oli bon long hem, paspot namba mo plande nara ditel blong olgeta.

  I gat ova 100 pipol blong Bangladesh we grup ia i tekem olgeta i kam long Vanuatu mo hemi yusum olgeta olsem ol slave blong oli wok.

  Supreme Court i givim raet long ol man Bangladesh ia 14 dei stat long Thursday wik ia June 22 2022 blong spilim sentens blong olgeta sapos oli no glad long disison ia.

  Letest

  Sport

  More article

  • https://radio.vbtc.vu/radiovanuatu
  • Radio Vanuatu
  • Ol Radio Stesen
  • https://radio.vbtc.vu/paradisefm
  • Paradise FM
  • Ol Radio Stesen
  • https://radio.vbtc.vu/femmefm
  • Femme Pawa
  • Ol Radio Stesen