Sunday, April 14, 2024
24.8 C
Port-Vila
Sunday, April 14, 2024
More

  Fes tender blong Saot Santo rod-June

  Fes tender blong Saot Santo kolta rod projek long en blong June.

  Minista blong Infrastructure mo Public Utilities, Jay Ngwele i talemaot long Fes Ordinary Sitting blong Palemen tete aftanun olsem rispon long kwesten blong Memba blong Palemen blong Santo Rural, Alfred Maoh long apdeit blong Saot Santo Kolta rod ia.

  Minista Ngwele i talem se bae i tekem wan nara 12 manis blong konstraksen.

  “Minista blong Finans i arenjem blong wan extra VT2 billion blong totol blong VT12 billion long Saot Santo rod,” Minista Ngwele i talem.

  “Mo Korea Consultant kampani we hemi stap mekem design wetem ol engineering bae yumi sud luk fes tender blong rod we hemi stap long Saot Santo bae hemi kamaot long en blong June.

  “Kondrak o tender blong Saot Santo rod hemi split long fo phase. So fo phase ia bae hemi stat wetem ol bridge mo yumi kat 19 bridge we bae hemi ko aot long tender long en blong June. Seken steij we bae hemi stat long bridge blong Luganville mo ko long nara bridge we bae hemi asphalt. Kolta long namba tri phase. Hemi wan bigfala projek.

  “Mo bae hemi mekem wan bigfala impak long Saot santo espesili long farming. Yumi luksave tu se climate change hemi mekem wan bigfala impak folem ol riva we i ron we i jensem plante ol rod long Santo. Weta i no favorem ol wok we bae i stat, mo mi biliv se ol pipol bae i wok wetem yumi blong luksave ol plan ia.

  “Olsem ol Memba blong Palemen tete, mi biliv infrastructure hemi kam wan bigfala diman insaed long ol constituensi blong yumi. Mo bae yumi wok tugeta blong helpem pipol.”

  Rod blong Saot Santo hemi aroan 62 kilomita mo i kavrem ap ova 500 komuniti.

   

  Letest

  Sport

  More article

  • https://radio.vbtc.vu/radiovanuatu
  • Radio Vanuatu
  • Ol Radio Stesen
  • https://radio.vbtc.vu/paradisefm
  • Paradise FM
  • Ol Radio Stesen
  • https://radio.vbtc.vu/femmefm
  • Femme Pawa
  • Ol Radio Stesen