Sunday, April 14, 2024
28.8 C
Port-Vila
Sunday, April 14, 2024
More

  Fes COVID ded hemi anaons

  Vanuatu i rikodem fes tu ded blong COVID.

  Minista blong Health, Bruno Leingkone, i anaonsem nius ia long National TV tete(March 30).

  Ol Health Ofisiol i talem se tufala i kat sik vinis mo tes positiv.

  “Mi stap toktok wetem hevi heart blong anaonsem tu fes kes blong COVID ded; Tufala ded ia, wan hemi wan woman we hemi kat 22 yia mo nara wan hemi wan boy we hemi kat faev yia,” Minista Leingkone i talem.

  “Mi olsem Minista blong Health mo long bihaf blong pipol blong Vanuatu, mi tekem janis ia blong talem sori i ko long famili blong tufala. Mo yumi evriwan ol pipol blong Vanuatu i stanap tugeta wetem ol famili blong talemaot lus blong tufala,” Minista Leingkone i talem.

  Minista Leingkone i kol blong pipol i mas ko tekem stik blong stap sef.

  Hemi talem se COVID i stap insaed long komuniti mo fulap pipol oli kat ol sik vinis.

  “Kavman i putum aot prioriti grup blong tekem stik olsem ol olfala we oli kat 55 yia i ko antap,” Minista Leingkone i talem.

  “Ministry i askem olgeta we i pasem faev manis blong seken dos blong mas tekem bosta stik(nambatri stik).

  Minista Leingkone i talem se six pipol i stap long hospital mo fo i nidim medikol sapot.

  Council blong ol Minista bae i mit tumoro mo Minista blong Health bae i apdeit.

   

   

  Letest

  Sport

  More article

  • https://radio.vbtc.vu/radiovanuatu
  • Radio Vanuatu
  • Ol Radio Stesen
  • https://radio.vbtc.vu/paradisefm
  • Paradise FM
  • Ol Radio Stesen
  • https://radio.vbtc.vu/femmefm
  • Femme Pawa
  • Ol Radio Stesen