Saturday, July 13, 2024
24.8 C
Port-Vila
Saturday, July 13, 2024
More

  Faith mo prea i impoten

  COVID-19 survivor i talem se strong faith blong hem wetem Papa God i mekem se hemi oraet.

  John Vuti i talem se Vanuatu hemi wan christian kaontri mo ol pipol i mas exercisem faith blong olketa.

  Hemi talem se hemi wan hapi man taem dokta i kolem hem long rum we hemi stap long hem we hemi long isolation unit, blong talem se tes resal blong hem i negativ.

  “ Taem we dokta i bin toktok long mi blong i kivim aot resalt blong mi , mi bin hapi tumas,” Mr Vuti i talem.

  “ Mi no hapi from mi fri long virus ia nomo mbe mi hapi tu from se mi misim ol famili mo ol fren blong mi, mi no bin luk olketa blong amas yia.

  “ Mi wantem talem tankiu nomo long Papa blong mi antap long heaven we oltaem mi bin stap prea wetem hem blong askem hem blong save helpem mi blong ko tru long proses blong virus ia mo kamaot.”

  Jif blong Blacksands eria, Edward Kalpilelu, i talem se komuniti blong Blacksand we Mr Vuti i stap long hem, i wantem talem bigfala tankiu long Kavman speseli wetem ol dokta we oli bin stap lukaotem hem kasem taem hemi fri long sik ia.

  “ Mifala long komuniti mifala wantem talem tankiu tu long ol jej we oli stap prea blong tinkbaot hem, hemia i wan mein samting we mifala i wantem tankiu long nation from,” hemi talem.

  “ Mifala i glad tumas from hemi save kam joinem komuniti bakeken olsem wan nomol persen.”

  Mr Vuti i talem se experience blong hem insaed long isolation wod, hemi no wan niu wan from ples we hemi bin stap long hem long United States blong America, hemi bin stap long lok daon blong fo manis.

  “ Mekem se taem mi kambak long Vanuatu, mi flow nomo wetem COVID-19 protocol,” hemi talem.

  “Mi wantem talem tankiu long olketa frantline ofisa from hadwok blong olketa blong mekem se mi mas kam gud mo sefti blong nation tu.

  “ Wanem we hemi bin go tru long hem, hemi wan lesen we ol nara Ni- Vanuatu citizen i mas folem mo oltaem respektem ol rul blong COVID-19 taem oli stap ovasea mo stap kambak long kaontri.”

  Prime Minister, Honoroble Bob Loughman i talem tankiu long patience mo komitmen blong Mr Vuti wetem ol famili blong hem blong save mekem se kaontri i sef long virus ia.

  Hemi talem sori long behaf blong kavman i ko long famili blong Mr Vuti folem ol rabis toktok we i bin ko raon long social media, olsem fes kes blong COVID-19 long kaontri.

  “ Mi apil strong long pablik blong welkamem bak patien we bae hemi stap rilis aot wetem konfidens mo glad heart mo akseptem se hemi bin ko tru long plante tes mo ol tes ia hemi nekativ,” Prime Minister Loughman.

  “ Everi pipol i mas prea mo talem tankiu long God Almighty from gud nius ia.”

  Ministy blong Health, Shefa provinsol Gavman mo Malvatumauri Council blong olgeta jif oli join tugeta blong rilisim Mr Vuti blong save re -unite wetem ol family mo komuniti blong hem long wik ia.

   

   

  Letest

  Sport

  More article

  • https://radio.vbtc.vu/radiovanuatu
  • Radio Vanuatu
  • Ol Radio Stesen
  • https://radio.vbtc.vu/paradisefm
  • Paradise FM
  • Ol Radio Stesen
  • https://radio.vbtc.vu/femmefm
  • Femme Pawa
  • Ol Radio Stesen