Saturday, May 18, 2024
25.8 C
Port-Vila
Saturday, May 18, 2024
More

  Faea i bonem daon fo bilding long Luganville

  Faea i bonem taon fo bilding long Luganville taon long wiken.

  Long eli haoa blong Sandei moning, sam witnis i talemaot long VBTC Nius se faea hemi kirap long bilding blong Asia Motel mo bonem daon Yumi shopping stoa we stap klosap long hem mo tu bilding blong Kaya Kado.

  Leautenent Frank Tasaruru long Santo faea seksen long VBTC Nius se faea station i kasem kol leit we faea hemi stap laet vinis sam haoa i pas.

  “VMF hemi kam leit folem kol blong kola, yufala i luk faea be mifala i no kasem kol, mifala i nosave yet. So wan we hemi kol i kam mifala i kasem long 4:28am. Ating faea i stat longtaem vinis be i nogat wan man i ringim faea station blong talemaot faea ia.

  “Hemia nao from mifala i no rispon long taem we ol faea hemi stat. I kat fulap kind call, i kat landline call mo tu i kat running call we yu save mekem.”

  Faea i bonem taon fo building long Luganville. Foto: VBTC

  Hemi se oli arrive long ples blong faea sam haoa i pas mo oli mas wet long VUI blong i offem pawa bifo oli stat blong kilim faea. Hemi go hed blong talem se 1 faea trak bambae i no naf blong save putum aot wan structure faea or faea we i bonem haos we pawa hemi on nomo i stap.

  “Wan faea trak bambae i neva kilim wan structure faea, wan haos faea hemi nidim 2 or 3 truck ia,” Leautenent Tasaruru i talem.

  “So 1 trak hemi no naf from hem bae no save mekem nomo. Taem yumi mekem fulap faea trak oli respond long wan faea bambae yumi save mekem ol hos paep oli raon defens blong yumi save kilim ol faea ia.”

  Oli kat help long faea trak blong Pekoa Airport mo Santo Hardware, blong save stopem faea ia bifo hemi go mo blong bonem ol nara bilding kolosap.

  VBTC Nius i traem blong toktok wetem ona blong Asia Motel Mrs Millie Ogden folem insiden we i happen, be hemi no wandem kivim ani komen yet long media.

  Be hemi se bambae i kat wan investigesen i gohed blong oli faenem aot wanem nao i kosem faea.

  Letest

  Sport

  More article

  • https://radio.vbtc.vu/radiovanuatu
  • Radio Vanuatu
  • Ol Radio Stesen
  • https://radio.vbtc.vu/paradisefm
  • Paradise FM
  • Ol Radio Stesen
  • https://radio.vbtc.vu/femmefm
  • Femme Pawa
  • Ol Radio Stesen