Sunday, April 14, 2024
24.8 C
Port-Vila
Sunday, April 14, 2024
More

  EU direcct prokram hemi sapotem NUV wetem niu komputa lab

  Nasonal University blong Vanuatu (NUV) i kat wan niufala komputa lab tru long sapot blong European Union (EU) blong developem e-learning curriculum blong ol student long Vanuatu.

  EU tru long wan prokram – Digital Response Connecting Citizens (DIRECCT) hemi help blong fundem fes eva projek blong helpem ol student long Nasonal University mo blong helpem Edukesen sekta blong kauntri long saed blong connectivity.

  Projek Kodineta, Daniel Silas hemi talem se hemi alaowem ol student blong NUV oli save tek pat long ol online course.

  “Long long-run bae yumi linkim evri skul ia kam long wan netwok nomo blong evri student i save aksesem long account blong olgeta,” hemi talem.

  I kat ova 70 komputa we i stap long lab naoia mo olgeta student long Santo oli save kat akses tu long ol online courses.

  Kaonsela blong NUV, Jean Pierre Nirua hemi talem se hemi wan gudfala samting blong helpem ol student blong save lanem samting long aos nomo taem oli nosave kam long skul.

  “Yumi stap operet ikam long 2021 – 2022, wetem COVID ikat funding opportunity ia kam long European Union blong addresem ol nids, mekem se long taem blong crisis olsem bae Edukesen imas ko hed,” hemi talem.

  “And sapos yumi remember se yumi blong Vanuatu taem ikat lockdown, Ministry blong Edukesen i talem long ol skuls se yufala mas kontinu blong kat learning tru long internet,

  Direkta blong French Development Agensi, hemi bin presentem mo handem ova ol equipment ia long taem blong visit blem long Port Vila.

  Letest

  Sport

  More article

  • https://radio.vbtc.vu/radiovanuatu
  • Radio Vanuatu
  • Ol Radio Stesen
  • https://radio.vbtc.vu/paradisefm
  • Paradise FM
  • Ol Radio Stesen
  • https://radio.vbtc.vu/femmefm
  • Femme Pawa
  • Ol Radio Stesen