Sunday, April 14, 2024
24.8 C
Port-Vila
Sunday, April 14, 2024
More

  East Epi volcano aktiviti i ko daon

  East Epi andawota volcano aktiviti i ko daon sins Wednesday aftanun.

  Scientific Ofisa long Geo-Hazards Dipatmen, Dan Tari i konfemem tete long VBTC Nius.

  “Long leit aftanun yumi luk se aktiviti blong volcano hemi ko daon; Steam hemi ko daon, ol ashes mo ol cone we hemi stap sakem ating evri samting ia i ko daon long yestete. Hemia i no minim se volcanic aktiviti hemi stop mbe aktivti we hemi stap givim aot hemi ko daon.

  “Aerial survey hemi hapen yestete. Wan jata flaet i tekem ol wokmate oli pas ova long volcano mo luk tu se steam hemi ko daon bigwan mo tu seismic aktiviti hemi ko daon. Mbe yumi stil ko hed blong monitarem aktiviti blong andwota volcano ia from hemi stap long solwota. So ol pipol long Epi i mas alert oltaem.\

  East Epi andawota volcano i stil stap long alert level 1.

  Letest

  Sport

  More article

  • https://radio.vbtc.vu/radiovanuatu
  • Radio Vanuatu
  • Ol Radio Stesen
  • https://radio.vbtc.vu/paradisefm
  • Paradise FM
  • Ol Radio Stesen
  • https://radio.vbtc.vu/femmefm
  • Femme Pawa
  • Ol Radio Stesen