Saturday, July 13, 2024
24.8 C
Port-Vila
Saturday, July 13, 2024
More

  Dilei long graduation blong Vanuatu i ko long diveloping kantri

  Vanuatu mbae i nomo graduate long en blong yia ia aot long lis divelop kantri i go long diveloping kantri.

  Dilei ia hemi from impak blong ol disasta we Vanuatu hemi bin stap ko tru long hem. Ol disasta olsem Saeklon Pam, Saeklon Harold mo COVID-19 we hemi stap afektem Vanuatu tedei, i mekem se Vanuatu i no redi blong graduate i ko long divelop kantri.

  Vanuatu hem i bin stap luk fowod long divelopmen ia we i sud hapen long 4 Disemba 2020, taem mbae hem i livim lis blong United Nations divelop kantri kategri.

  Daerekta Jenerol insaed long Ministry blong Trade Roy Micky Joy, i talemaot long insaed long nius tokbak sho blong VBTC, se ol ofisol oli stap redi long wan pepa blong kasem hed ofis blong United Nation folem delay ia.

  “Mbae long nekis tu wik, mbae ol ofisol blong kavman mbae oli priperem narafal aplikesen, blong go long kaonsel blong requestem Kaonsel blong ol Minista blong endosem se mbae umi raet i go long UN blong askem blong oli deferem graduation blong yumi baeken,” Mr Joy i talem.

  “Mi fil se wetem ol damej we i happen long ol aelan blong yumi long not, Shefa, in fact Vanuatu hem i no redi.”

  Mr Joy i talem se intanasonal komiti long UN i no save fosem Vanuatu blong graduate long yia ia folem wanem Vanuatu hemi stap ko tru long hem.

  Hem i talem se graduation blong Vanuatu hemi soem politikol ajivmen blong Vanuatu mo rod blong tokbaot graduation ia hemi bin stat long taem vinis i kam.

  Blong wan kantri i graduate i ko long stej ia, United Nation i putum out tri kraeteria blong hem mo hemi lukluk long GDP per capita, sosol index blong wan kantri mo lukluk tu long economic vulnerability.

  Vanuatu hem i sud graduate vinis long 2015 mbe hem i bin dilei tu from impak blong Saeklon Pam long kantri.

  Vanuatu hem i wan long ol tri Pacific kantri, Kiribati, Solomon Islands mo Tuvalu, we oli klasifaem olgeta olsem ol lis divelop kantri.

  Vanuatu hem i bin stap olsem wan Lis Divelop Kantri sins 1985.

  Letest

  Sport

  More article

  • https://radio.vbtc.vu/radiovanuatu
  • Radio Vanuatu
  • Ol Radio Stesen
  • https://radio.vbtc.vu/paradisefm
  • Paradise FM
  • Ol Radio Stesen
  • https://radio.vbtc.vu/femmefm
  • Femme Pawa
  • Ol Radio Stesen