Friday, February 23, 2024
26.8 C
Port-Vila
Friday, February 23, 2024
More

  Delta variant risk i low

  Risk blong Delta Variant long Vanuatu hemi low tumas.

  Director blong Curative mo Hospital Services, Dr Sereana Natuman i talem toktok ia folem plante wari taem Vanuatu bae i openem boda long July.

  Dr Natuman i talem se ova 90% long Wol oli kat virus blong omicron.

  Hemi talem se Delta variant i spread slo.

  “Delta hemi wan slo virus we i no spread kwik be omicron hemi spread kwik,”

  “Naoia bae yu nosave faenem Delta long fulap kaontri from Omicron i kwik afta hemi tekova.  Mo risk blong Delta i kam i rili low.”

  Dr Natuman i talem se Health i karemaot Public Emergency be oda blong pablik helt mesa i stil stap long ol pasenja oli folem taem ol travel.

  “Be taem yu travel blong kam Vanuatu, yu mas ko hed blong werem mask mo meintenem social distens. Bae i nomo kat kwarentin. Long Airport bae i nomo kat eni test i kondak,” Dr Natuman i talem.

  “Sapos ol turis oli sik, mifala i enkarejem olgeta blong stap kwaet nomo long ol hotel fasiliti we oli stap long hem blong seven dei.

  Vaccination reit blong Vanuatu we oli tekem tu stik hemi ova 80%.

   

  Letest

  Sport

  More article

  • https://radio.vbtc.vu/radiovanuatu
  • Radio Vanuatu
  • Ol Radio Stesen
  • https://radio.vbtc.vu/paradisefm
  • Paradise FM
  • Ol Radio Stesen
  • https://radio.vbtc.vu/femmefm
  • Femme Pawa
  • Ol Radio Stesen