Tuesday, April 16, 2024
26.3 C
Port-Vila
Tuesday, April 16, 2024
More

  Ded bodi -RSE woka

  Bodi blong leit Ni-Vanuatu Seasonal Woka we i pat long Recognised Seasonal Employer bae i kambak long Vanuatu long nekis wik.

  Commissioner blong Labour, Murielle Meltenoven i konfemem se bodi blong leit Joshua Takaro bae i kambak long April 12.

  Mrs Meltenoven i pasem sori mesej i ko long famili blong leit Takaro long hard taem ia.

  “Ripot blong Corona i rilis mo cos blong ded hemi natural ded we i minim se hemi ded long heart atak,” Mrs Meltenoven i talem.

  Leit Joshua Takaro i bin ded long manis March afta long sam post we i ko raon se ol fren blong hem i faenem hem i foldaon long farm mbe hemi ded vinis.

  Wael Commissioner hemi stap long Hawks bay hem mo Country Liason Officer Olivia Fleur Johnson wetem Manager LSU oli bin atendem wan Memorial seves blong woka ia we i lusum laef blong hem.

  Company we hemi wok long hem, hemi T&G oli bin organisem memorial seves ia wetem ol woka blong Vanuatu long semak farm.

  Ol nara workers blong ol nara kampani raon long Hastings kasem long Nepier oli kam mo serem sori long ded blong leit Mr Takaro.

  Commissioner Meltenoven hemi talem se hemi wan sad mo had taem. Late Joshua Hemi wan riten woka mo hemi kat 40 yia old blong Ambae. Hemi kat tri pikinini wetem patna blong hem mo hemi bin pat long scheme ia sins 2013 mo yia ia hemi makem 10 yia blem long program.

  Commissioner Meltenoven hemi apil i ko lo evri woka blong oli mas lukaot gud long olgeta taem oli stap long program.

  “Pray blong mi hemi blong papa God hemi protektem evriwan mo comfortem hearts blong ol famili long had taem ia naoia,” Mrs Meltenoven i talem.

   

   

  Letest

  Sport

  More article

  • https://radio.vbtc.vu/radiovanuatu
  • Radio Vanuatu
  • Ol Radio Stesen
  • https://radio.vbtc.vu/paradisefm
  • Paradise FM
  • Ol Radio Stesen
  • https://radio.vbtc.vu/femmefm
  • Femme Pawa
  • Ol Radio Stesen