Sunday, April 14, 2024
24.8 C
Port-Vila
Sunday, April 14, 2024
More

  COVID ditek long Vanuatu Ferry

  Polis long Tanna i sendem aot Vanuatu Ferry tete from wan crew i kat COVID.

  Commander Tafea, Alfred Konmawi i konfemem long VBTC Nius.

  “Long moning ol dokta i kam blong mekem sam rapid tes long ol crew mo oli faenem enginia blong olgeta i kasem sik,” Mr Konmawi i talem.

  “Afta mifala i stap ia blong mekem sua se oli mas lego Tafea Provins folem COVID tasfos we i kat Secretary General(Joe Iautim) mo Public Health blong talem se ship i no mitim rikwamen blong visitim wan aelan we i nogat COVID.

  “Mekem se mi mas talem blong oli aot; ko stretem ol man blong yu vinis afta ship i save kambak.”

  Mr Konmawi i kwestenem from wanem ol otoriti long Port Vila oli no folem COVID protocol blong kondaktem tes.

  “Mi stap kol long ol otoriti long Vila blong oli mas mekem pat blong olgeta bifo eni ship i kam long Tafea Provins,” Mr Konmawi i talem.

  “Taem ship i kasem Tanna mifala i stanap strong blong tes i mas tekem ples bifo ol cargo i ko daon.”

  Mr Konmawi i talem se i nogat eni cargo i ko shoa.

  Hemi talem se ship i kasem Tanna long 7am tete.

  Ol sos long Ports mo Harbour i talem se ol crew long Vanuatu Ferry i no bin tekem swap tes bifo oli aot folem arenjmen wetem Tafea COVID tasfos blong tes nomo long Tanna.

  Oli talem se ship ia i bin ko tru long 48 haoa kwarentin bifo hemi ko long Tanna.

  Ofis blong Maritime Regulator i talem se Vanuatu Ferry bae i kwarentin blong seven dei long Port Vila harbour.

  Mr Konmawi i talem se ship i stap kambak long Efate.

  Hemi talem se oli bin mekem tes long MV Tauraken tu long Wednesday mo evri crew i negativ. Hemia blong ship i save ko long Erromango, Futuna mo Aniwa.

  Letest

  Sport

  More article

  • https://radio.vbtc.vu/radiovanuatu
  • Radio Vanuatu
  • Ol Radio Stesen
  • https://radio.vbtc.vu/paradisefm
  • Paradise FM
  • Ol Radio Stesen
  • https://radio.vbtc.vu/femmefm
  • Femme Pawa
  • Ol Radio Stesen