Thursday, June 13, 2024
25.8 C
Port-Vila
Thursday, June 13, 2024
More

  Council blong Minister blong lukluk long disesen blong COVID-19 komiti

  Council blong ol Minister bae i lukluk bak long disisen blong National Advisory Committee blong COVID-19 folem namba tu repatriation long August.

  Disisen ia hemi blong ol seasonal wokman i pem own flaet mo kwarentin cost blong olketa.

  Deputy Prime Minister, Ishmael Kalsakau i talem se hemi no luk eni resen from wanem seken repatraition bae hemi difren long fes repatriation.

  Hemi talem se Kavman bae i mekem sua se bae tritim everi repatriate i semak nomo mo i fair.

  “Bae mifala i mas sitaon long miting blong ol Council blong ol Minister mo tekem on bod sam disisen,” Mr Kalsakau i talem.

  “Sapos Air Vanuatu i kat ol ticket blong ol seasonal wokman ia vinis, hemi mas ko pikim ap olketa mo tekem olketa i kambak long Vanuatu.

  “Mo sapos ol seasonal wokman ia, i kam stap long kwarentin, hemi wan samting we kavman i mas lukluk serious long hem wetem ol klasta komiti we oli stap dil wetem isu blong kwarentin.”

  Mr Kalsakau i talem se hemi no believe se disisen blong National advisory Committee blong COVID-19 we i kamaot i final wan.

  Hemi talem se kavman i mas lukluk bakeken long hem mo talemaot final disisen.

  Commissioner blong Labour, Murielle Metsan Meltenoven i talem se labour mobility program hemi bin sapotem Gross Domestic Product blong kaontri long ol pas yia, mo i gud blong kavman i kontinu blong sapotem ol seasonal wokman taem oli stap kambak long kaontri.

  “Olsem Commissioner blong Labour, mi tink se hemi no fair blong leko ol seasonal wokman i stap outsaed long asistens we yumi sud kivim long olketa,” Mrs Meltenoven i talem.

  Hemi talem se i tru, COVID-19 i kam, i givim fulap jalenj long badjet blong yumi wetem economic blong kaontri, mbe mi tink kavman i mas sapotem ol seasonal wokman blong Vanuatu.

  “From nomo se fes repatriation we i bin kam, fulap Recognised Seasonal Employer wokman oli bin benefit long sapot blong kavman mo ol fes wokman we oli bin kam long fes repatriation, oli no difren long olketa we bae oli kam long seken repatriation,” Mrs Meltenoven i talem.

  “Everi seasonal wokman we oli ko wok ovasi, oli ko wok long wan semak program nomo we bae i benefitim kaontri blong yumi.

  “Mo fulap long olgeta, kontract blong olgeta i vinis mo naoia oli stap usum own mani blong olgeta mo wet long nekis repatriation.”

  Mrs Meltenoven i talem tu se Office blong Labour i stap wok wetem Kavman blong Australia blong save sapotem Vanuatu blong pem ol kwarentin cost blong ol Seasonal Workers Program Ni-Vanuatu wokman we oli stap wok long Australia.

  VBTC i lukim long social media, plante seasonal wokman blong Vanuatu i bin stap komplen from disisen blong National Advisory Committee blong COVID-19 mo talem se hemi wan bigfala cost blong olketa.

  Folem preparation blong seken phase blong repatriation, National Advisory Committee blong COVID-19 i bin kat fes miting blong olgeta long wik ia.

  Mo seken phase blong repatriation i shud stat long seken wik blong manis ia August.

   

   

   

   

   

   

   

  Letest

  Sport

  More article

  • https://radio.vbtc.vu/radiovanuatu
  • Radio Vanuatu
  • Ol Radio Stesen
  • https://radio.vbtc.vu/paradisefm
  • Paradise FM
  • Ol Radio Stesen
  • https://radio.vbtc.vu/femmefm
  • Femme Pawa
  • Ol Radio Stesen