Thursday, June 13, 2024
25.8 C
Port-Vila
Thursday, June 13, 2024
More

  Citizenship Ofis anda investikesen

  Head blong Kavman i klosem doa blong Citizenship Ofis long tete aftanun blong investikeit long ol kruket fasin mo ol granted laesens we hemi stap givim aot.

  Prime Minista, Ismael Kalsakau i anaonsem long wan Media Press Conference tete aftanun.

  “Hemia i minim tu se bae yumi riviewem evri laesens we oli grantem anda long citizenship. Mo sapos yumi faenem aot se i kat sam pipol we oli stap dil wetem ol pipol blong yumi. Oli patisipeit long politikol system blong Vanuatu. Mo sapos oli warentem se ol laesens ia bambae hemi kansel bambae hemi mas hapen kwiktaem witaot dilei blong yumi protektem integrety blong Republic blong Vanuatu,” Prime Minista Kalsakau i talemaot.

  “Mekem sua se i nogat outstanding from sam oli kat kaon long kavman blong Vanuatu mbe from yumi stap opereit long wan system we hemi manual long stat vinis kasem tete mo i mekem se yumi no save hao blong yumi jekem.

  “Yumi stap ron i kobak long ol agent blong talem se traem talem long mi amas aplikesen nao yu bin mekem long las yia? ale blong faenemaot se wea ples nao status blong citizenship blong yumi i stap long hem.

  Prime Minista Kalsakau i talem se pipol blong Vanuatu i nidim beta mo risponsibol proses.

  “Yu nogat eni raet blong kam long ofis mo apruvum ol samting,” Prime Minista Kalsakau i talem.

  “I kat ol VMF ofisa oli stap long ofis blong Prime minista evridei blong lukluk long ol muvmen mo blong klinim ap Citizenship mo save kurem ol relationship wetem ol nara kaontri olsem European Union.

  Prime Minista i talem se hemia blong help blong karem moa mani i kam long Vanuatu blong sapotem nid blong pipol.

  “Ofis we hemi stap, long tete, ol lok hemi jens evri wan vinis; Evri staff we oli stap insaed oli transfea aot vinis. I no from eni saspesen mbe blong enabolem blong niu set blong pipol i kam insaed. Bae oli jekem system we i stap mo ripot kwik i kam long mi olsem Prime Minista blong mi save tekem wan disisen we bambae mi kilim ap situasen we hemi stap,” Prime Minista Kalsakau i talemaot.

   

  Letest

  Sport

  More article

  • https://radio.vbtc.vu/radiovanuatu
  • Radio Vanuatu
  • Ol Radio Stesen
  • https://radio.vbtc.vu/paradisefm
  • Paradise FM
  • Ol Radio Stesen
  • https://radio.vbtc.vu/femmefm
  • Femme Pawa
  • Ol Radio Stesen