Thursday, June 13, 2024
24.8 C
Port-Vila
Thursday, June 13, 2024
More

  Biosecurity bae i jekem ol meat long ol stall

  Department blong Biosecurity bae i mekem inspeksen long ol stall long Port Vila blong mekem sua se poultry prodak o meat i sef blong pipol i kakae long taem blong Independence selebresen.

  Acting Principle Veterinary Officer, Roger Philips, i talem se hemia i folem loa blong Vanuatu long meat act we Biosecurity Vanuatu i stap enfosem.

  Hemi talem se oli putumaot meat inspeksen seves ia bifo pipol i pem blong ko salem long ol stol.

  “Ol man we oli pem stol blong selebresen oli mas pem meat long ol apruv bujeri o ples blong salem meat,” Mr Philips i talem.

  “Killing blong ol buluk, pig, nani goat mo ol chicken long bush i no alao long Munisipol eria from i akensem loa.

  “Sale blong kaen meat prodak olsem ia hemi illegal o no alao long kaontri mo i save brijim meat industry act blong 1991 part six seksen 17.

  “Loa ia i kam blong mekem sua se i sefgadem meat prodak mo oli mas go tru long inspeksen bifo mo afta long prosesing blong kakae.”

  Mr Philips i talem se long wei ia, mit hemi sef blong kakae olsem buluk i helti mo i nokat eni pat blong hem we i kasem wan sik.

  Hemi talem se everi meat we man i pem blong preparem blong famili blong hem o blong salem long stall i mas pas tru long abattoir mo bujera blong mekm se i sef blong kakae.

  Principle Livestock Officer, Nambo Moses, i talem se notis we i kamaot ia, hemi blong informem pipol se Department blong Livestock mo Biosecurity mo ol municipal warden bae i mekem sua se everi meat we ol pipol i kakae i mas pas tru long stret haos we oli stap kilim ol animal ia.

  Hemi talem se long stej ia, haos responsible blong kilim ol animal ia, hemi Vanuatu Abbattoirs Limited nomo mo i kat ol apruv bujeri we anda long loa, ol dokta blong animal i save putum long pepa se oli kasem ol stret mo raet procedure blong pipol i save kakae.

   

   

  Letest

  Sport

  More article

  • https://radio.vbtc.vu/radiovanuatu
  • Radio Vanuatu
  • Ol Radio Stesen
  • https://radio.vbtc.vu/paradisefm
  • Paradise FM
  • Ol Radio Stesen
  • https://radio.vbtc.vu/femmefm
  • Femme Pawa
  • Ol Radio Stesen